A. Kubilius: miestuose atrodome neblogai
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius džiau­gia­si pir­mi­niais rin­ki­mų re­zul­ta­tais ir sa­ko, kad mies­tuo­se jų par­ti­jai se­ka­si vi­sai ne­blo­gai. Džiu­gi­na ir pra­ne­ši­mai iš pro­vin­ci­jos.

„To­dėl mū­sų nuo­tai­kos, kaip ma­to­te, vi­sai ne­blo­gos“, – sa­kė jis. Pa­sak jo, kon­ser­va­to­rius ve­ja­si „vals­tie­čiai“.

„Tai ro­do, kad so­cial­de­mo­kra­tus rin­ki­mų re­zul­ta­tai ga­li la­bai nu­vil­ti“, – tei­gia A. Ku­bi­lius.

A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne „vals­tie­čiai“ tu­ri svar­bią mi­si­ją – jie ga­li iš­va­duo­ti Lie­tu­vos kai­mą iš il­ga­lai­kio so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­mo.

„Šiuo po­žiū­riu Lie­tu­va ga­lė­tų pa­ju­dė­ti ta kryp­ti­mi, ku­ria nu­ėjo Len­ki­ja“, – par­eiš­kė A. Ku­bi­lius.