A. Kubilius: kritikuoti M. Chodorkovskį nėra protinga
Bu­vęs Ru­si­jos naf­tos mag­na­tas, pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ti­kas Mi­chai­las Cho­dor­kovs­kis Ru­si­jos re­ži­mo kai­to­je ga­li su­vai­din­ti ypa­tin­gą vaid­me­nį, tad Lie­tu­vai nė­ra pro­tin­ga kri­ti­kuo­ti jo pa­si­sa­ky­mus, nors po­zi­ci­jos ir iš­sis­kir­tų, sa­ko kon­ser­va­to­rių ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius.

Opo­zi­ci­jos ly­de­rio tei­gi­mu, Lie­tu­vos po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kų kri­tiš­kos nuo­mo­nės dėl M.Cho­dor­kovs­kio pa­si­sa­ky­mų Vil­niu­je „bu­vo su džiaugs­mu pa­ci­tuo­tos Krem­liaus ru­po­rų“.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Lie­tu­vos sos­ti­nė­je vy­ku­sia­me Vil­niaus in­te­lek­tua­lų fo­ru­me M.Cho­dor­kovs­kis ra­gi­no per­žiū­rė­ti sank­ci­jas Ru­si­jai, ar­gu­men­tuo­da­mas, kad jos su­tel­kė ru­sų par­amą Krem­liui, ir ne­pa­tei­kė tie­saus at­sa­ky­mo, ar pa­te­kęs į val­džią grą­žin­tų Kry­mą Ukrai­nai.

„Nors iš kar­to po jo pa­si­sa­ky­mo pa­si­ro­dė kai ku­rių Lie­tu­vos po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kų la­bai kri­tiš­ki ver­ti­ni­mai, ku­riuos iš kar­to su džiaugs­mu pa­ci­ta­vo Krem­liaus ru­po­rai, aš su to­kiais kri­ti­niais ver­ti­ni­mais ne­ga­liu su­tik­ti. Ma­no įspū­dis la­bai pa­pras­tas - M.Cho­dor­kov­sis kal­bė­jo at­sar­giai, ven­gė ra­di­ka­lių par­eiš­ki­mų, ku­rie gal­būt la­biau pa­tik­tų Va­ka­rams, bet ne­la­bai pa­tik­tų šian­die­ni­nės Ru­si­jos gy­ven­to­jams, stip­riai ap­nuo­dy­tiems V.Pu­ti­no pro­pa­gan­dos. M.Cho­dor­kovs­kis drą­siai kal­bė­jo apie V.Pu­ti­no re­ži­mo pa­bai­gą, nors ne­sis­vai­dė ro­man­ti­niais lo­zun­gais, kad ta pa­bai­ga jau čia pat, ką gir­dė­jo­me iš kai ku­rių ki­tų po­li­ti­kos eks­per­tų“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pir­ma­die­nį Sei­me sa­kė A.Ku­bi­lius.

Pa­sak Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio, M.Cho­dor­kovs­kis „ne­ven­gė pri­siim­ti pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio ly­de­rio at­sa­ko­my­bės, su­pras­da­mas, su ko­kio­mis mil­ži­niš­ko­mis prob­le­mo­mis su­si­durs, įti­ki­no sa­vo san­tū­ru­mu ir ge­rai ap­gal­vo­ta lai­ky­se­na, nors ne su vi­so­mis jo įvar­din­to­mis nuo­sta­to­mis ir ga­li­ma su­tik­ti“.

„Bet ko­kiu at­ve­ju M.Cho­dor­kovs­kis yra tas as­muo, ku­ris V.Pu­ti­no re­ži­mo kai­to­je ga­li su­vai­din­ti ypa­tin­gai svar­bų vaid­me­nį, ne vel­tui Ru­si­jos im­pe­ri­niai na­cio­na­lis­tai įvar­di­no M.Cho­dor­kovs­kį vie­nin­te­liu pa­vo­jin­giau­siu V.Pu­ti­no re­ži­mo prieš­inin­ku. Ma­nau, kad mums nė­ra la­bai iš­min­tin­ga kri­ti­kuo­ti M.Cho­dor­kovs­kį, kad ne­iš­gir­do­me to, ką pa­tys no­rė­jo­me iš­girs­ti. Iš ti­krų­jų Va­ka­rams rei­ka­lin­gas toks nau­jos Ru­si­jos ly­de­ris, ku­ris ga­lė­tų su­telk­ti di­džiau­sią Ru­si­jos žmo­nių par­amą eu­ro­pie­tiš­kai Ru­si­jos kai­tai, o ne tik di­džiau­sią Va­ka­rų eks­per­tų par­amą sa­vo idė­joms. At­ro­do, kad M.Cho­dor­kovs­kis ir sten­gia­si ei­ti to­kiu ke­liu ir tai da­ro ne­me­luo­da­mas ir ne­sis­lėp­da­mas po ko­kia nors vie­no­kia kal­bė­se­na, skir­ta Va­ka­rams, o ki­to­kia - Ru­si­jos žmo­nėms. Mes tu­ri­me su­pras­ti, ko­kia su­dė­tin­gą už­da­vi­nį ant sa­vo pe­čių M.Cho­dor­kovs­kis su­tin­ka už­si­krau­ti, tu­ri­me gal­vo­ti, kaip jam pa­dė­ti, net ir ta­da, kai jo žo­džiai bus ne to­kie, ko­kius mes sa­ko­me ar no­ri­me gir­dė­ti. Krem­lius džiū­gau­ja, kai mes to ne­sup­ran­ta­me“, - kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

Pa­si­sa­ky­da­mas Vil­niaus in­te­lek­tua­lų fo­ru­me M.Cho­dor­kovs­kis sa­kė, jog sank­ci­jos Ru­si­jai at­li­ko sa­vo tei­gia­mą vaid­me­nį, bet il­ga­lai­kis da­bar­ti­nių sank­ci­jų efek­tas yra dis­ku­tuo­ti­nas. Jis par­agi­no ieš­ko­ti efek­ty­ves­nių il­ga­lai­kių prie­mo­nių, ku­rios bū­tų la­biau nu­kreip­tos į re­ži­mo at­sto­vus, o ne vi­są Ru­si­jos eko­no­mi­ką. „Rei­kia nu­brėž­ti skir­tu­mą tarp prie­mo­nių prieš V.Pu­ti­no re­ži­mą ir prie­mo­nių prieš Ru­si­ją ir vi­są Ru­si­jos eko­no­mi­ką“, - tei­gė M. Cho­dor­kovs­kis.

Vil­niu­je M.Cho­dor­kovs­kis su­lau­kė dau­gy­bės klau­si­mų, ar grą­žin­tų Ukrai­nai Kry­mą, pa­te­kęs į val­džią, ta­čiau ap­si­ri­bo­jo at­sa­ky­mu, kad klau­si­mo spren­di­mas bū­tų su­dė­tin­gas.

„Sa­vo ak­ty­vų vaid­me­nį ma­tau tik pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu – tai yra nuo re­ži­mo žlu­gi­mo iki pir­mų­jų lais­vų rin­ki­mų. Aki­vaiz­du, kad šiuo san­ty­ki­nai trum­pu lai­ko­tar­piu spren­di­mas dėl Kry­mo ne­ga­li bū­ti pri­im­tas“, - tei­gė jis.

„Rei­kė­tų są­ži­nin­gų re­fe­ren­du­mo. Bet bi­jau, kad net jei šian­dien vyk­tų są­ži­nin­gas re­fe­ren­du­mas, tai si­tua­ci­jos ne­pa­keis­tų. Tai tur­būt bus komp­li­kuo­ta ir bus ieš­ko­ma komp­ro­mi­so“, - kal­bė­jo M.Cho­dor­kovs­kis.