A. Kubilius įtrauktas į Ukrainai padedančių ekspertų grupę
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas, eksp­rem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ta­po Tarp­tau­ti­nės eko­no­mi­kos ste­bė­se­nos gru­pės, ne­for­ma­liai pa­ta­rian­čios Ukrai­nos Vy­riau­sy­bei, na­riu, tre­čia­die­nį pra­ne­šė par­ti­ja.

„Džiau­giuo­si, kad bu­vau pa­kvies­tas da­ly­vau­ti šios tarp­tau­ti­nės gru­pės veik­lo­je. Ukrai­nai šiuo me­tu itin svar­bu už­ti­krin­ti, kad Vy­riau­sy­bės eko­no­mi­nės re­for­mos, ku­rias pa­tvir­ti­no Ra­da, bū­tų įgy­ven­di­na­mos sklan­džiai ir bū­tų re­zul­ta­ty­vios. Tarp­tau­ti­nę fi­nan­si­nę par­amą tei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos no­ri ma­ty­ti ne tik re­for­mų pla­ną, bet ir jo įgy­ven­di­ni­mą tam, kad ir to­liau ga­lė­tų teik­ti Ukrai­nai par­amą ir fi­nan­sa­vi­mą. Ne­abe­jo­ju, kad šia­me pro­ce­se Ukrai­nai bus nau­din­ga ir Lie­tu­vos pa­tir­tis įgy­ven­di­nant svar­bias re­for­mas“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė A.Ku­bi­lius.

Tarp­tau­ti­nės eko­no­mi­kos ste­bė­se­nos gru­pė par­en­gė pir­mą­jį sa­vo pra­ne­ši­mą – Ukrai­nos Vy­riau­sy­bės re­for­mų prog­ra­mos ver­ti­ni­mą bei siū­ly­mus dėl jos įgy­ven­di­ni­mo. Gru­pė Ukrai­nos Vy­riau­sy­bės par­eng­tą re­for­mų prog­ra­mą ver­ti­na kaip la­bai po­zi­ty­vų žings­nį sku­bių ir bū­ti­nų re­for­mų link, pa­tei­kia sa­vo ma­ty­mą dėl svar­biau­sių veiks­mų, ku­rių bū­ti­na im­tis ne­del­siant, ša­liai sie­kiant iš­veng­ti fi­nan­si­nių su­nku­mų, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Gru­pę su­da­ro ži­no­mi aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vai bei pra­kti­kai – bu­vę Vy­riau­sy­bių, įgy­ven­di­nu­sių svar­bias re­for­mas, va­do­vai. Šio­je gru­pė­je taip pat da­ly­vau­ja šve­dų kil­mės eko­no­mis­tas Pe­ter­so­no ins­ti­tu­to (JAV) vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas dr. An­der­sas As­lun­das, bu­vęs Slo­va­ki­jos prem­je­ras Mi­ku­las Dzu­rin­da, Džor­džo Va­šing­to­no uni­ver­si­te­to (JAV) pro­fe­so­rius dr. Ole­has Hav­ri­li­ši­nas, Ivey Bu­si­ness School, Wes­tern Uni­ver­si­ty (Ka­na­da) pro­fe­so­rius eme­ri­tas dr. Ba­zi­lis Ka­li­mo­nas, bu­vęs Slo­va­ki­jos vi­cep­rem­je­ras ir fi­nan­sų mi­nis­tras Iva­nas Mik­lo­šas.