A. Kubilius: galima grąžinti biudžetą Seimui arba spręsti etikos komisijos klausimą
Ga­li­ma biu­dže­to pro­jek­tą grą­žin­ti svars­ty­ti Sei­mui ar­ba sku­biai spręs­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo klau­si­mą, sa­ko ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­to pa­si­ra­šy­mą su­stab­džiu­sios opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius.

„Vi­sa­da yra ga­li­my­bė ar­ba iš­spręs­ti grei­tai eti­kos ko­mi­si­jos prob­le­mas, ar­ba grą­žin­ti Biu­dže­to įsta­ty­mą Sei­mui svars­ty­mui, kad bū­tų iš­tai­sy­tos ele­men­ta­rios, gru­bios klai­dos, ku­rios bu­vo pa­da­ry­tos pri­imant biu­dže­tą. Mes la­bai aiš­kiai sa­kėm, kad ne­ga­li lik­ti ne­apib­rėž­ta 100 mln. li­tų su­ma, ku­ria tu­rė­tų bū­ti su­ma­žin­tos ar­ba sko­los ap­tar­na­vi­mo iš­lai­dos, ar­ba vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­dos, bet tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Tiks­lius skai­čius rei­kė­tų su­dė­ti į ati­tin­ka­mas ei­lu­tes ir duo­ti Sei­mui bal­suo­ti už tiks­lų teks­tą“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė A.Ku­bi­lius.

Sei­mui pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ėmus biu­dže­tą 29 Sei­mo na­riai krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, jog dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų pri­imant biu­dže­tą ji ne­per­duo­tų do­ku­men­to pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tei.

To­kią ga­li­my­bę nu­ma­to Sei­mo sta­tu­to 160 straips­nis. Pa­gal jį, pri­im­tą įsta­ty­mą ga­li­ma su­lai­ky­ti, jei­gu dėl to mo­ty­vuo­tu raš­tu, kad bu­vo pa­da­ry­ta Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mų, į Sei­mą krei­pia­si Sei­mo pir­mi­nin­kas, ko­mi­te­tas ar­ba ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis par­la­men­ta­rų. Tuo­met šį krei­pi­mą­si svars­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Kol ji ne­pa­tei­kia sa­vo iš­va­dų, Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­ga­li per­duo­ti įsta­ty­mo pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tui.

Sei­mo pir­mi­nin­kė L.Grau­ži­nie­nė penk­ta­die­nį Lie­tu­vos ra­di­jui sa­kė, kad ne­pai­sy­da­ma opo­zi­ci­jos krei­pi­mo­si ke­ti­na teik­ti 2015 me­tų biu­dže­tą pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Jos tei­gi­mu, nė­ra pa­tvir­tin­ta Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos su­dė­tis, to­dėl ji esą ne­tu­ri kuo pa­si­rem­ti: „Pir­miau­sia opo­zi­ci­ja su­grio­vė Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos dar­bą - iš jos iš­ėjo na­riai, ki­tų na­rių ne­pa­tei­kė. Reiš­kia, Sei­mo Eti­kos ko­mi­si­jos dar­bas tol, kol ne­bus pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl ko­mi­si­jos su­dė­ties, yra su­pa­ra­ly­žiuo­tas.“

Sei­mas pri­im­da­mas biu­dže­tą nu­ro­dė Vy­riau­sy­bei pa­pil­do­mai su­ras­ti be­veik 90 mln. li­tų - dau­giau­sia jų bus skir­ta kul­tū­ros dar­buo­to­jams, mo­ki­niams ir žem­dir­biams, o lė­šų ras­ti ma­ži­nant vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das ir vals­ty­bės sko­los ap­tar­na­vi­mą. Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius žur­na­lis­tams sa­kė, kad toks spren­di­mas jam bu­vo ne­ti­kė­tas.

Opo­zi­ci­jos par­la­men­ta­rai iš kar­to po bal­sa­vi­mo ti­ki­no, kad be­veik 100 mln. li­tų iš­lai­dos nė­ra kon­kre­čiai pers­kirs­ty­tos ir apib­rėž­tos.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je iš Sei­mo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pa­si­trau­kė še­ši opo­zi­ci­jos na­riai, tarp jų ir ko­mi­si­jos va­do­vas. Opo­zi­ci­ja yra pra­ne­šu­si, jog ne­teiks nau­jų kan­di­da­tų, kol vi­sa ko­mi­si­ja ne­bus pert­var­ky­ta.