A. Kubilius džiaugiasi ieškiniu prieš A. Bilotaitę
Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui pa­da­vus į teis­mą par­la­men­ta­rę Ag­nę Bi­lo­tai­tę, pa­sta­ro­sios par­ti­jos ko­le­ga, Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius „džiu­giai aps­tul­bo“. Esą Vy­riau­sy­bės va­do­vas teis­mui tu­rės pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie bu­vu­sį žen­to vers­lą, ku­rią iki šiol slė­pė.

Šian­dien pa­skel­bus, kad A. But­ke­vi­čius dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo by­li­nė­sis su kon­ser­va­to­re A. Bi­lo­tai­te, apie jo žen­to Eval­do Vai­ta­siaus bu­vu­sį vers­lą esą pa­sklei­du­sia ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją, sa­vo nuo­mo­nę iš­dės­tė ir A. Ku­bi­lius. Jis tei­gė be­sis­te­bin­tis prem­je­ro veiks­mų ne­nuo­sek­lu­mu. „E­sa­me džiu­giai aps­tul­bin­ti A. But­ke­vi­čiaus el­ge­siu, pri­si­me­nant, kai jis, ki­lus skan­da­lui dėl įmo­nės „Mi­nis­te­rium“ da­lies ak­ci­jų įsi­gi­ji­mo, at­si­sa­kė pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, už ko­kią su­mą bu­vo įsi­gy­tos įmo­nės ak­ci­jos ir kiek prem­je­ro žen­tas iš­si­mo­kė­jo di­vi­den­dų. Par­adok­sas tas, kad nuo vi­suo­me­nės kruopš­čiai slė­pęs in­for­ma­ci­ją, prem­je­ras ją tu­rės pa­teik­ti teis­mui“, – sa­kė A. Ku­bi­lius.

Jis pri­mi­nė kad dėl A. But­ke­vi­čiaus žen­to įsi­gy­tų ak­ci­jų opo­zi­ci­ja ra­šė ke­le­tą pa­klau­si­mų ir ini­ci­ja­vo par­la­men­ti­nį ty­ri­mą. Ko­mi­si­jai bū­tų bu­vę su­teik­ti įga­lio­ji­mai gau­ti ir in­for­ma­ci­ją, kaip tarp įmo­nės „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­nin­kų at­si­dū­rė A. But­ke­vi­čiaus žen­tas ir ar ak­ci­jų per­da­vi­mo san­do­riai ne­bu­vo fik­ty­vūs, sie­kiant at­si­ly­gin­ti prem­je­ro šei­mai už sėk­mę vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­suo­se. Taip pat opo­zi­ci­ja sie­kė iš­siaiš­kin­ti, kaip ir ko­kiu bū­du bend­ro­vė „Mi­nis­te­rium“ ir vie­šo­ji įstai­ga „So­cia­li­niai par­tne­riai“ kar­tu su ki­to­mis vie­šų­jų ry­šių pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įmo­nė­mis lai­mė­jo di­de­lės apim­ties vals­ty­bi­nius vie­ši­ni­mo pa­slau­gų kon­kur­sus. Ta­čiau val­dan­čio­ji dau­gu­ma par­la­men­ti­nį ty­ri­mą nu­slo­pi­no.