A. Kubilius džiaugiasi A. Zuoko nesėkme
Ar­tū­ro Zuo­ko pra­lai­mė­ji­mas Vil­niu­je yra vie­nas la­biau­siai džiu­gi­nan­čių da­ly­kų, o li­be­ra­lams sos­ti­nė­je for­muo­jant val­dan­čią­ją dau­gu­mą su kon­ser­va­to­riais, vi­si ki­ti ga­li­mi par­tne­riai yra „vie­no­dai blo­gi“, sa­ko kon­ser­va­to­rių va­do­vas And­rius Ku­bi­lius.

„Ne­pai­sant to, kad ne­lai­mė­jo­me rin­ki­mų Vil­niu­je, iš ti­krų­jų džiau­gia­mės, kad Vil­niu­je ne­li­ko me­ro Zuo­ko. Svei­ki­na­me Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių ir ti­ki­mės, kad Re­mi­gi­jui pa­vyks su­val­dy­ti la­bai su­dė­tin­gą Zuo­ko pa­li­ki­mą“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

A.Ku­bi­lius taip pat pri­pa­ži­no, kad, be li­be­ra­lų, vi­si ki­ti ga­li­mi val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai, įskai­tant so­cial­de­mo­kra­tus ar „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ yra „vie­no­dai blo­gi“.

„Ge­rai, kad mes su li­be­ra­lais ga­li­me su­for­muo­ti koa­li­ci­jos bran­duo­lį Vil­niaus mies­te, o vi­si ki­ti par­tne­riai, sa­ky­čiau taip, su at­ski­ro­mis prob­le­mo­mis. Nes ne­ma­tau, koks ten di­de­lis skir­tu­mas ren­kan­tis tarp soc­de­mų, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ar „Lie­tu­vos są­ra­šo“. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad at­me­ta­me Zuo­ko są­ra­šą, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją, vi­si, ga­li­ma sa­ky­ti, vie­no­dai „ge­ri“ ar vie­no­dai blo­gi“, - kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

Kaip ir par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, jis pa­si­džiau­gė, jog Kau­ne už TS-LKD bal­sa­vo dau­giau­sia rin­kė­jų nuo 2000-ųjų, ta­čiau pa­brė­žė, kad ne­pai­sant to, re­zul­ta­tai „nė­ra la­bai džiu­gi­nan­tys“, nes to ne­už­te­ko tu­rė­ti me­rą.

Pa­sak A.Ku­bi­liaus, tai, kad par­ti­ją par­ėmė 180 tūkst. rin­kė­jų ir bu­vo iš­rink­ta 11 kon­ser­va­to­rių at­sto­vų į me­rus vie­toj tu­rė­tų 13, „nė­ra la­bai blo­gas, bet nė­ra ir la­bai džiu­gi­nan­tis“ re­zul­ta­tas. Ta­čiau „di­džiau­siais rin­ki­mų pra­lai­mė­to­jais“ jis įvar­di­jo so­cial­de­mo­kra­tus, ku­rie ta­po dau­giau­sia me­rų pra­ra­du­sia par­ti­ja.

Kon­ser­va­to­rių va­do­vas ti­ki­no, kad par­ti­ja da­rys iš­va­das dėl pra­stų re­zul­ta­tų kai ku­riuo­se sky­riuo­se ir sieks im­ti pa­vyz­dį iš sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se ypač sėk­min­gai pa­si­ro­dė par­ti­jos jau­ni­mas.

Artūras Zuokas. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

„Bend­ras iš­va­das ti­krai da­ry­si­me la­bai aiš­kias tiek dėl di­džių­jų mies­tų, tiek dėl re­gio­nų, ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių. Ma­to­me la­bai ryš­kų skir­tu­mą tuo­se sky­riuo­se, ku­riuo­se tu­rė­jo­me jau­nes­nes ko­man­das, tu­rin­čias dau­giau ener­gi­jos, dau­giau pa­si­ry­ži­mo siek­ti re­zul­ta­tų. Tu­rė­si­me ieš­ko­ti at­sa­ky­mų vi­sos par­ti­jos mas­tu, kaip to­kią pa­tir­tį iš­plės­ti po vi­są par­ti­ją“, - sa­kė A.Ku­bi­lius.

A.Ku­bi­lius taip pat tu­rė­jo daug prie­kaiš­tų Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) dar­bui, ku­ri esą ne­su­ge­ba už­kirs­ti ke­lio bal­sų pir­ki­mui bei prieš rin­ki­mus vyks­tan­čiam ma­si­niam gy­ven­to­jų per­si­re­gis­tra­vi­mui, par­ti­jų lė­šų nau­do­ji­mo pa­žei­di­mams, ne­kon­tro­liuo­ja par­ti­jų iš­lai­dų po­li­ti­nei rek­la­mai, taip pat rek­la­mai tarp rin­ki­mų. Di­džiau­sią ne­pa­si­ten­ki­ni­mą A.Ku­bi­lius iš­reiš­kė dėl „gru­bios, kri­mi­na­li­nio po­bū­džio šmei­ži­kiš­kos pro­vo­ka­ci­jos“, tu­rė­da­mas ome­ny­je, jog Anykš­čių me­rui Si­gu­čiui Obe­le­vi­čiui prieš rin­ki­mus mes­ti įta­ri­mai dėl gal­būt ne­de­ra­mo el­ge­sio už­kir­to ke­lią lai­mė­ti rin­ki­mus.

„Rei­kia ki­tos VRK va­do­vy­bės, ku­ri ne tik per rin­ki­mus pa­bus­tų, bet ir tarp rin­ki­mų siū­ly­tų, kaip to­bu­lin­ti įsta­ty­mus ir kaip pre­ven­ty­viai to­kioms ten­den­ci­joms už­kirs­ti ke­lią. An­tra, rei­kia nu­ma­ty­ti aiš­kią par­ti­jų ar rin­ki­mų ko­mi­te­tų at­sa­ko­my­bę, bent jau tais at­ve­jais, kai bū­na aki­vaiz­du, kad par­ti­jų kan­di­da­tai per­ka bal­sus ar per­ke­li­nė­ja rin­kė­jus, ar­ba nau­do­ja „juo­dą­sias“ bu­hal­te­ri­jas“, - sa­kė A.Ku­bi­lius.

Par­ti­jos va­do­vas ne­siė­mė ver­tin­ti į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­to Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) na­rio Ado­mo Bu­žins­ko el­ge­sio, kai jis sek­ma­die­nio nak­tį į A.Zuo­ko rin­ki­mų šta­bą su bi­čiu­liu at­ne­šė lai­do­tu­vių vai­ni­ką. Pa­sak A.Ku­bi­liaus, tai ver­tin­ti­na kaip „jau­nat­viš­kas el­ge­sys“.

„Ti­krai su ma­ni­mi ne­de­ri­no, ir tai nė­ra par­ti­jos el­ge­sys. Tai yra el­ge­sys dvie­jų links­mų vai­ki­nų, ku­rie ne pir­mą kar­tą pa­si­žy­mi pa­na­šaus po­bū­džio veiks­mais“, - sa­kė jis.

TS-LKD per rin­ki­mus lai­mė­jo 11 me­rų pos­tų ir 247 ta­ry­bos na­rių man­da­tus sa­vi­val­dy­bė­se. Kon­ser­va­to­riai pa­gal iš­ko­vo­tus me­rų pos­tus užė­mė an­trą­ją vie­tą po so­cial­de­mo­kra­tų, lai­mė­ju­sių 16 me­rų pos­tų.