A. Kubilius: būtina nuolatinė šauktinių sistema
Be šauk­ti­nių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ne­iš­si­vers, jie rei­ka­lin­gi nuo­lat - ne tik pen­ke­riems me­tams, sa­ko Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris eksp­rem­je­ras And­rius Ku­bi­lius.

„Kad tu­rė­tu­me to­kį re­zer­vą, bū­ti­na nuo­la­ti­nė šauk­ti­nių sis­te­ma“, - sa­kė jis penk­ta­die­nį Sei­me per kon­fe­ren­ci­ją apie ka­riuo­me­nės re­zer­vo ren­gi­mo sis­te­mą.

A.Ku­bi­lius pa­brė­žė, kad ne­rei­kė­tų ap­gau­di­nė­ti sa­vęs trum­pa­lai­kė­mis stra­te­gi­jo­mis. Anot jo, da­bar­ti­nis spren­di­mas tik pen­ke­riems me­tams grą­žin­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ne­išsp­ręs re­zer­vo prob­le­mos.

„Ne­ma­tau jo­kių šan­sų, kad per pen­ke­rius me­tus kas nors pa­ge­rės. (Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras) Pu­ti­nas iš­liks dar 20 me­tų“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

„Ir da­bar, ir po pen­ke­rių me­tų, ir po 30 me­tų šauk­ti­niai mums pa­dės iš­spręs­ti mo­bi­li­za­ci­nio re­zer­vo prob­le­mą. Be šauk­ti­nių mes to ne­pa­da­ry­si­me“, - pa­brė­žė jis.

A.Ku­bi­lius pri­mi­nė, kad da­bar Lie­tu­va tu­ri apie 2,5 tūkst. ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių, o tu­rė­tų tu­rė­ti - 70 tūks­tan­čių.

Eksp­rem­je­ras taip pat sa­kė, kad no­rint at­gra­sy­ti ag­re­sy­vų kai­my­ną dar bū­ti­na di­des­nė Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos in­teg­ra­ci­ja.

„Mums rei­ka­lin­gas Bal­ti­jos gy­ny­bos žie­das, ku­ris at­gra­sy­tų ir kai ku­riuos, kaip aš sa­kau, svei­ką pro­tą pra­ra­du­sius kai­my­nus“, - kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 8 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, apie 4,5 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių, dir­ba apie 2,3 tūkst. ci­vi­lių.

Siek­da­mas pa­di­din­ti da­li­nių už­pil­dy­mą ir ak­ty­vų­jį ka­riuo­me­nės re­zer­vą Sei­mas ko­vo mė­ne­sį nu­spren­dė pen­ke­riems me­tams grą­žin­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.