A. Kubilius: B. Nemcovas norėjo prieglobsčio Lietuvoje
Nu­žu­dy­tas vie­nas Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rių Bo­ri­sas Ne­mco­vas dar 2012 me­tais tei­ra­vo­si, ar Lie­tu­va pri­im­tų jį su šei­ma, jei tek­tų bėg­ti nuo Vla­di­mi­ro Pu­ti­no re­ži­mo, tei­gia bu­vęs prem­je­ras ir kon­ser­va­to­rių ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius.

„Jis lan­kė­si Lie­tu­vo­je, bu­vo at­va­žia­vęs pas mus į par­ti­jos va­sa­ri­nę sto­vyk­lą Ruk­lo­je ir ten dis­ku­ta­vo­me apie Ru­si­jos at­ei­tį. Ir po to pa­ėjom į šo­ną, jis pats pa­sip­ra­šė at­ski­rai pa­si­kal­bė­ti, ka­dan­gi ta­da po di­džių­jų de­mons­tra­ci­jų Mask­vo­je bu­vo pra­dė­ta Bo­lot­na­jos by­la, tai jis ma­tė grės­mę, kad jam Pu­ti­nas ga­li pri­tai­ky­ti ta­ria­mas baus­mes. Ir klau­sė, ar to­kiu at­ve­jų jis ga­lė­tų tie­siog pra­šy­tis prie­globs­čio su šei­ma Lie­tu­vo­je“, - BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

Pa­sak po­li­ti­ko, B.Ne­mco­vas tuo­met svars­tė apie prie­globs­tį Lie­tu­vo­je tik teo­riš­kai ir 2012 me­tais nu­spren­dė ša­ly­je ne­pa­si­lik­ti: „Tuo­met aš jam sa­kiau, kad pa­si­lik iš kar­to. Jis aiš­ku to­kią pers­pek­ty­vą tuo me­tu svars­tė la­biau kaip teo­ri­nę - kas bū­tų, jei­gu bū­tų“.

Jis sa­kė, kad tuo met B.Ne­mco­vas ne­si­bai­mi­no dėl sa­vo gy­vy­bės, ta­čiau ne­no­rė­jo ne­tek­ti lais­vės, o vė­liau su­si­ti­ki­muo­se su A.Ku­bi­liu­mi apie prie­globs­tį ne­be­kal­bė­jo.

„Vė­liau ne­pra­šė, nes, kiek su­pran­tu, tie­sio­giai jam vė­liau ne­be­ban­dė Bo­lot­na­jos by­los pri­tai­ky­ti Ru­si­jos val­džia. (...) Tuo me­tu jis dėl įka­li­ni­mo bai­mi­no­si ir sa­kė, kad ne­no­ri leis­ti sa­vo die­nų ka­lė­ji­me ir ieš­ko­tų bū­dų, kaip su šei­ma pa­si­trauk­ti“, - tei­gė A.Ku­bi­lius.

B.Ne­mco­vas penk­ta­die­nį va­ka­re nu­šau­tas Mask­vos cen­tre. Prie B.Ne­mco­vo pri­va­žia­vo bal­tas au­to­mo­bi­lis, iš ku­rio bu­vo pa­leis­ti šū­viai, po to ma­ši­na din­go.

B.Ne­mco­vas nu­žu­dy­tas prieš pat di­de­lį opo­zi­ci­jos mi­tin­gą, ku­ris pla­nuo­ja­mas ko­vo 1 die­ną, sek­ma­die­nį.

Pa­sta­rą­jį kar­tą B.Ne­mco­vas Lie­tu­vo­je lan­kė­si šių me­tų sau­sio vi­du­ry­je ir da­ly­va­vo Tra­kuo­se bei Vil­niu­je vy­ku­siuo­se „Snie­go“ ir Vil­niaus in­te­lek­tua­lų fo­ru­mo su­si­ti­ki­muo­se.