A. Kubilius austrams ves krizės pamokas
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius Aus­tri­jos vers­lo, po­li­ti­kos ly­de­riams, moks­li­nin­kams, eks­per­tams skai­tys pa­skai­tą apie tai, kaip Lie­tu­va įvei­kė eko­no­mi­nę kri­zę. Jis pa­žy­mi, kad Va­ka­ruo­se itin ver­ti­na­mos mū­sų ša­lies pa­stan­gos pa­ža­bo­ti su­nkme­tį ir iš jo iš­ei­ti su spar­čiu eko­no­mi­kos au­gi­mu.

Šian­dien A. Ku­bi­lius da­ly­vaus Aus­tri­jos fe­de­ra­li­nių eko­no­mi­kos rū­mų ren­gia­mo­je dis­ku­si­jo­je eko­no­mi­nės po­li­ti­kos klau­si­mais, kur skai­tys pa­grin­di­nį kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­ši­mą – „Spar­tus au­gi­mas ir ma­ži įsis­ko­li­ni­mai – ko ga­li­me pa­si­mo­ky­ti iš Lie­tu­vos pa­tir­ties“. „Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai no­ri pa­ly­gin­ti eko­no­mi­nės po­li­ti­kos re­for­mas įvai­rio­se ša­ly­se ir pa­si­mo­ky­ti iš ge­riau­sios pa­tir­ties, kad Aus­tri­ja tap­tų pir­mau­jan­čia vals­ty­be. Taip pat jie no­ri pa­di­din­ti sa­vo vi­suo­me­nės su­pra­ti­mą apie te­mas, svar­bias tiek vers­lui, tiek eko­no­mi­kos moks­li­nin­kams“, - aiš­ki­no A. Ku­bi­lius.

Bu­vęs prem­je­ras Aus­tri­jos vers­lo, po­li­ti­kos, aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vams bei eko­no­mi­kos eks­per­tams pri­sta­tys sa­vo pa­tir­tį va­do­vau­jant Vy­riau­sy­bei ir tuo me­tu įvei­kiant eko­no­mi­nę kri­zę – „ge­rą­jį Lie­tu­vos pa­vyz­dį glo­ba­lios kri­zės aki­vaiz­do­je įgy­ven­di­nant fis­ka­li­nę kon­so­li­da­ci­ją, at­ku­riant ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą glo­ba­lio­je rin­ko­je, pri­trau­kiant už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus ir taip pa­klo­jant pa­ma­tus il­ga­lai­kiam tva­riam eko­no­mi­kos au­gi­mui“. „Or­ga­ni­za­to­riai pra­šo skir­ti dė­me­sį įgy­ven­din­toms re­for­moms, ku­rios at­ve­dė į šių die­nų eko­no­mi­nę sėk­mę, no­ri, kad aš ap­tar­čiau pa­grin­di­nius mū­sų ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mo fak­to­rius, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą ir tarp­tau­ti­nius eko­no­mi­nius ry­šius. Taip pat jie dė­ko­tų, jei ga­lė­čiau pa­si­da­lin­ti min­ti­mis apie vers­lo vaid­me­nį Lie­tu­vo­je“, - pa­sa­ko­jo jis.

A. Ku­bi­liaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos pa­stan­gos įvei­kiant eko­no­mi­nę kri­zę yra aukš­tai ver­ti­na­mos tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, už­sie­nio eko­no­mis­tų. „Net ir mū­sų fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius nu­vy­kęs į Lat­vi­ją, kur vy­ko eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­nis­trų pa­si­ta­ri­mas, tvir­tai par­eiš­kė, kad Grai­ki­ja ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti iš to, kaip Lie­tu­va įvei­kė eko­no­mi­kos kri­zę. Gal mū­sų ša­lies vi­du­je po­li­ti­kai ne­iš­ven­gia pa­gun­dų kri­ti­kuo­ti tai, ką, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, mums pa­vy­ko pa­da­ry­ti tin­ka­mai – su­val­dy­ti kri­zę ir iš jos iš­ei­ti su stip­riu eko­no­mi­kos au­gi­mu. Va­ka­rai tą ma­to ir jiems mū­sų pa­tir­tis yra įdo­mi“, - ti­ki­no kon­ser­va­to­rius.