A. Kubilius: Atsakomybė – ne asmeniniai reitingai
Dau­giau nei de­šimt­me­tį Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) va­do­va­vęs And­rius Ku­bi­lius džiau­gia­si, kad par­ti­jos va­do­vu ta­po jau­no­sios po­li­ti­kų kar­tos at­sto­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Kar­tu pers­pė­ja apie su­nkią ly­de­rys­tės naš­tą.

A. Ku­bi­liaus tei­gi­mu, lai­mė­ti ly­de­rio rin­ki­mus yra leng­vo­ji šios at­sa­ko­my­bės da­lis, žy­miai su­dė­tin­ges­nė yra šią ly­de­rio at­sa­ko­my­bę pra­smin­gai rea­li­zuo­ti. „Ly­de­rio at­sa­ko­my­bės pra­smė yra ne as­me­ni­nis po­pu­lia­ru­mas ir rei­tin­gai, bet pra­smin­gos per­mai­nos Lie­tu­vo­je. Jas rei­kia su­pras­ti ir as­me­niš­kai jo­mis pa­ti­kė­ti, jo­mis rei­kia as­me­niš­kai per­siim­ti ir gy­ven­ti joms at­si­da­vus taip, lyg tai bū­tų nau­ja re­li­gi­ja, tik ta­da yra įma­no­ma telk­ti to­kioms per­mai­noms bū­rius rė­mė­jų ir „nau­jos re­li­gi­jos“ apaš­ta­lų. Tik taip am­bi­cin­gos per­mai­nos tam­pa rea­ly­be, tik to­kiu at­ve­ju ly­de­rio veik­la tam­pa iš ti­krų­jų pra­smin­ga“, – sa­vo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo bu­vęs il­ga­me­tis TS-LKD pir­mi­nin­kas. Jo tei­gi­mu, TS-LKD ir jos ly­de­riui Gab­rie­liui Lands­ber­giui ten­ka ypa­tin­ga – pra­smin­gos ly­de­rys­tės at­sa­ko­my­bė. „Nes nie­kas ki­tas to­kios at­sa­ko­my­bės Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ant sa­vo pe­čių ne­ga­li už­si­krau­ti: nei „vals­tie­čiai“ su Ra­mū­nu Kar­baus­kiu prieš­aky­je, nei so­cial­de­mo­kra­tai, nei li­be­ra­lai. Bent kol kas. To­dėl ir sa­kau, kad Gab­rie­liaus per­ga­lė ga­li tap­ti vi­sos Lie­tu­vos per­ga­le. Bet tam mums vi­siems rei­kia kon­cen­truo­tis į pra­smin­gą ly­de­rys­tę“, – ra­šo A. Ku­bi­lius.

Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, nors gal ir ne vi­siems ke­tu­riems rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­siems „jau­niems vy­rams“ vis­kas pa­vy­ko, bet pats pro­ce­sas jau yra ne­beg­rįž­ta­mas: par­ti­ja žen­gia į prie­kį, ne­si­dai­ry­da­ma at­gal. „Ir tai yra di­džiau­sias mū­sų par­ti­jos pa­sie­ki­mas: mes pa­ga­liau įžen­gė­me į XXI am­žių. Ki­tos par­ti­jos iki to dar ne­priar­tė­jo. Kai kas ga­li sa­ky­ti, kad ir di­de­lė da­lis vi­suo­me­nės iki to dar nė­ra pri­ar­tė­ju­si, ta­čiau Tė­vy­nės Są­jun­ga vi­sa­da bu­vo ta po­li­ti­nė jė­ga, ku­ri ne­bi­jo­jo ly­de­rys­tės, stum­da­ma Lie­tu­vos pro­ce­sus į prie­kį, net ir ta­da, kai daug kam tai at­ro­dė per anks­ty­va ir to­dėl ne­priim­ti­na“, – ra­šo A. Ku­bi­lius.