A.Krupavičius: prezidento pranešimo žanras yra devalvuotas
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, šian­die­ni­nis pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nis pra­ne­ši­mas bu­vo trum­piau­sias, ek­lek­tiš­kiau­sias ir la­biau­siai frag­men­tuo­tas iš vi­sų, skai­ty­tų per abi ka­den­ci­jas.

Pa­sak po­li­to­lo­go, ša­lies va­do­vė sa­vo kal­bo­je pa­lie­tė dau­gy­bę te­mų – na­cio­na­li­nis sau­gu­mas, pi­lie­tiš­ku­mas, sa­va­no­rys­tė, eko­no­mi­ka, ko­rup­ci­ja, so­cia­li­nė po­li­ti­ka, ES struk­tū­ri­nė par­ama, mig­ra­ci­ja, dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ir ki­tas. „Bet di­džio­ji jų da­lis itin trum­pai ir la­bai pa­vir­šu­ti­niš­kai“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Kru­pa­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, la­bau­siai pra­ne­ši­me kliu­vo „as­me­ni­nių pri­ori­te­tų ir as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės ne­bu­vi­mas“. „Toks įspū­dis, kad jei ne­rei­kė­tų pre­zi­den­tei kar­tą per me­tus skai­ty­ti to­kio pra­ne­ši­mo, tai, ko ge­ro, to ir ne­da­ry­tų.

Tai pra­ne­ši­mas iš par­ei­gos“, - sa­kė po­li­to­lo­gas. Jo tei­gi­mu, pre­zi­den­to pra­ne­ši­mų žan­ras aps­kri­tai yra de­val­va­vę­sis. „Rei­kia ge­ro­kai per­gal­vo­ti, kaip vei­kia mū­sų po­li­ti­nė sis­te­ma, kaip są­vei­kau­ja val­džios ša­kos, kad tie me­ti­niai pra­ne­ši­mai su­sig­rą­žin­tų bent jau stra­te­gi­nių do­ku­men­tų ga­li­my­bę. Tuo­met gal­būt po jų sek­tų tam ti­kri veiks­mai“, - tei­gė A. Kru­pa­vi­čius.