A. Krivas: migracijos krizę galime įveikti tik bendromis pastangomis
Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras And­rius Kri­vas spa­lio 26 die­ną Liuk­sem­bur­ge da­ly­vau­da­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bo­je, skir­to­je vys­to­ma­jam bend­ra­dar­bia­vi­mui, pa­brė­žė, kad mig­ra­ci­jos kri­zė yra il­ga­lai­kis iš­šū­kis, ku­rį ga­li­ma įveik­ti tik bend­ro­mis pa­stan­go­mis.

Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, ES tu­rė­tų ak­ty­viai ieš­ko­ti konf­lik­tų Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ir Šiau­rės Af­ri­ko­je spren­di­mo bū­dų, nes tai yra vie­na pa­grin­di­nių mig­ra­ci­jos kri­zės prie­žas­čių. Taip pat rei­kia pa­lai­ky­ti tre­čią­sias ša­lis, ku­rios šiuo me­tu pri­ima dau­giau­sia pa­bė­gė­lių, ypač Tur­ki­ją, Li­ba­ną, Jor­da­ni­ją, tei­gia­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

„Sie­kiant ma­žin­ti pa­bė­gė­lių srau­tus, bū­ti­na už­ti­krin­ti tai­kų ir sta­bi­lų ša­lių par­tne­rių eko­no­mi­nį vys­ty­mą­si, tam ypač svar­bu ska­tin­ti de­mo­kra­ti­ją, tei­sės vir­še­ny­bę, efek­ty­vias ins­ti­tu­ci­jas ir ge­rą val­dy­mą. Prie šių tiks­lų Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si ne tik pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai, bet ir per­teik­ti su­kaup­tą re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo pa­tir­tį“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Mi­nis­trai taip pat ap­ta­rė ES san­ty­kių pers­pek­ty­vas su 79 vals­ty­bių gru­pe iš Af­ri­kos, Ka­ri­bų jū­ros ir Ra­mio­jo van­de­ny­no re­gio­nų (AKR) po 2020 m. Tais me­tais nu­stos ga­lio­ti Ko­to­nu su­si­ta­ri­mas, apib­rė­žian­tis po­li­ti­nį, eko­no­mi­nį ir pre­ky­bi­nį ES bend­ra­dar­bia­vi­mą su AKR. ES šioms ša­lims tei­kia vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo par­amą per Eu­ro­pos plė­tros fon­dą, ku­rio biu­dže­tas 2014–2020 m. lai­ko­tar­piu su­da­ro 30,5 mlrd. eu­rų. Nau­jas su­si­ta­ri­mas tu­ri at­spin­dė­ti po 2000-ųjų įvy­ku­sius po­ky­čius ir skir­ti rei­kia­mą dė­me­sį pre­ky­bos ir eko­no­mi­nių ry­šių plė­trai su AKR ša­li­mis.

Su­si­ti­ki­me mi­nis­trai taip pat dis­ku­ta­vo hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos tei­ki­mo ir ly­čių ly­gy­bės vys­to­ma­ja­me bend­ra­dar­bia­vi­me klau­si­mais, ap­ta­rė pa­si­ren­gi­mą 2016 m. pla­nuo­ja­mam pir­ma­jam Pa­sau­lio va­do­vų hu­ma­ni­ta­ri­niam su­si­ti­ki­mui Stam­bu­le ir pa­tvir­ti­no Ta­ry­bos iš­va­das dėl po­li­ti­kos su­de­ri­na­mu­mo vys­ty­mo­si la­bui ir dėl ly­čių ly­gy­bės bei vys­ty­mo­si.