A. Jurgelevičius: „Nesuprantu, kas vyksta šioje karalystėje“
Švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai ste­bi­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sos Bud­ber­gy­tės par­eiš­ki­mu, kad at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ta, kaip bu­vo su­tar­ta, lė­šų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti.

Vie­no iš pe­da­go­gus vie­ni­jan­čių prof­są­jun­gų ly­de­rių, Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko Aud­riaus Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, Sei­me šiuo me­tu svars­to­mos Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios nu­ma­to „la­bai ženk­lų“ mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­dė­ji­mą.

„Mes vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­me, kas vyks­ta šio­je ka­ra­lys­tė­je. Dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų bu­vo su­ta­rę vi­sų frak­ci­jų Sei­mo na­riai. Stai­ga Vy­riau­sy­bė nu­brau­kė vi­sus pi­ni­gus“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė prof­są­jun­gų ly­de­ris. Pa­sak jo, ket­vir­ta­die­nį tu­rė­jo įvyk­ti prof­są­jun­gų va­do­vų su­si­ti­ki­mas su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre Aud­ro­ne Pi­trė­nie­ne, ža­dė­ta ap­tar­ti mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ta­čiau mi­nis­trė su­si­ti­ki­mą nu­kė­lė.

„Mė­gin­si­me aiš­kin­tis. Kel­si­me šį klau­si­mą Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te“, – ža­dė­jo A. Jur­ge­le­vi­čius. Jis pri­si­pa­ži­no ne­ma­nąs, kad į nau­ją­jį Sei­mą ne­pa­te­ku­siai mi­nis­trei mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų prob­le­ma jau ne­rū­pi. „Ji tu­ri jaus­ti at­sa­ko­my­bę“, – vy­lė­si A. Jur­ge­le­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, fi­nan­sų mi­nis­trė „neat­sa­kin­gai žai­džia kaž­ko­kius žai­di­mus ar­ba jos ko­man­dai trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos“.

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Rai­mun­das Pa­liu­kas ži­nios, kad at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams lė­šų ne­nu­ma­ty­ta, ne­ko­men­ta­vo. Jis tei­gė, kad biu­dže­to pro­jek­tą ir Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas ko­mi­te­tas svars­tys ki­tą tre­čia­die­nį. „Tuo­met ir at­sa­ky­si­me į vi­sus klau­si­mus“, – ža­dė­jo R. Pa­liu­kas.

Kad Vy­riau­sy­bės Sei­mui tei­kia­ma­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te al­gų ki­li­mas mo­ky­to­jams ne­nu­ma­ty­tas, šian­dien po Mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­sė­džio pra­ne­šė fi­nan­sų mi­nis­trė R. Bud­ber­gy­tė. Di­din­ti da­lies mo­ky­to­jų al­gas nuo 2017 me­tų sau­sio bu­vo nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės at­sto­vų ir švie­ti­mo sri­ties pro­fe­si­nių są­jun­gų ko­vo mė­ne­sį pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me dėl strei­ko nu­trau­ki­mo.