A. Guoga žada atsisakyti Lietuvoje turimų verslų
Lai­ki­nuo­ju Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vu ta­pęs eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga pir­ma­die­nį pra­ne­šė be­si­ruo­šian­tis at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vo­je tu­ri­mų vers­lų.

„Pas­ta­rų­jų die­nų įvy­kiai pa­ska­ti­no ma­ne im­tis to, kam jau ku­ris lai­kas ruo­šiau­si. Kaip įma­no­ma grei­čiau at­si­sa­ky­siu Lie­tu­vo­je tu­ri­mų vers­lų“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pir­ma­die­nį pa­skel­bė A.Guo­ga.

„Vi­są gy­ve­ni­mą pla­na­vau, kad pi­ni­gus ati­duo­siu – ne kaž­ko­kį pa­li­ki­mą, o ati­duo­siu ge­riems tiks­lams ir da­bar la­bai ge­ras mo­men­tas. Ne­tu­rė­ti vers­lų Lie­tu­vo­je yra daug ge­riau ne­gu tu­rė­ti, tai aš džiau­giuo­si, kad pa­si­trau­kiu iš vers­lo ir tuos pi­ni­gus skir­siu la­bai rim­tiems tiks­lams“, – BNS sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

A.Guo­ga sa­ko jau ra­dęs pir­kė­jus da­liai sa­vo tu­ri­mo vers­lo, ki­tą pla­nuo­ja per­duo­ti val­dy­ti lab­da­ros fon­dui.

„Aš to tur­to ne­val­dy­siu ir tai įvyks­ta da­bar“, – kal­bė­jo A.Guo­ga.

Jo tei­gi­mu, „tai jau pra­ktiš­kai yra pa­da­ry­ta“. Eu­ro­par­la­men­ta­ras pa­brė­žė, kad at­si­sa­ky­ti vers­lo ir pi­ni­gus skir­ti lab­da­rai jis no­rė­jau jau se­niai, o tai, kad apie šiuos pla­nus bu­vo pa­skelb­ta po E.Ma­siu­lio ko­rup­ci­jos san­da­lo, yra su­ta­pi­mas.

A.Guo­ga sa­kė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti, kas yra jo vers­lo pir­kė­jai, nes san­do­riai kol kas nė­ra už­baig­ti.

„Bet mes kal­ba­me apie tarp­tau­ti­nius pir­kė­jus, lis­tin­guo­ja­mas įmo­nes“, – sa­kė jis.

Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai šių me­tų ba­lan­dį A.Guo­gos pa­teik­to­je pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad jis yra bend­ro­vės „Lo­ši­mų stra­te­gi­nė gru­pė“, val­dan­čios „To­ny­Bet“ la­žy­bų punk­tus, ak­ci­nin­kas, spor­to trans­lia­ci­jas in­ter­ne­tu vyk­dan­čios „Sport me­dia“ ir te­le­vi­zi­jos žai­di­mų bend­ro­vės „TV žai­di­mai“ ak­ci­nin­kas, dra­bu­žiais pre­kiau­jan­čios „Sport Clot­hes“ ak­ci­nin­kas, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­mu už­sii­man­čių bend­ro­vių „NTSG“ ir „TR Hol­ding“ ak­ci­nin­kas.

Dek­la­ra­ci­jo­je taip pat at­sklei­džia­ma, kad A.Guo­ga nuo 2007-ųjų sau­sio pa­bai­gos yra už­sie­ny­je re­gis­truo­tos bend­ro­vės „Ra­te De­tec­ti­ve“ ak­ci­nin­kas.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, A.Guo­da yra vie­nin­te­lis bend­ro­vių „NTSG“ ir „TR Hol­ding“ ak­ci­nin­kas, jam pri­klau­so 51 proc. „Sport Clot­hes“ įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo, taip pat 8 proc. „Sport me­dia“ ak­ci­jų.

„Lo­ši­mų stra­te­gi­nė gru­pės“ ak­ci­jas A.Guo­da val­do ne­tie­sio­giai: 64,9 proc. šios įmo­nės ak­ci­jų pri­klau­so „NTSG“, dar 6,7 proc. – „TR Hol­ding“.

2015 me­tų Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, A.Guo­gos tu­ri­mų ak­ci­jų ver­tė sie­kia 24,55 mln. eu­rų.

A.Guo­ga lai­ki­nuo­ju Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vu ta­po po to, kai dėl įta­ri­mų ky­ši­nin­ka­vi­mu at­sis­ta­ty­di­no par­ti­jos va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis ga­lė­jo per­duo­ti E.Ma­siu­liui 106 tūkst. eu­rų ky­šį. Teis­mas lei­do su­im­ti R.Kur­lians­kį 20-čiai par­ų, jam par­eikš­ti įta­ri­mai di­de­lės ver­tės pre­ky­bos po­vei­kiu ir stam­baus mas­to pa­pir­ki­mu. Su­lau­kęs įta­ri­mų dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, E.Ma­siu­lis pa­si­trau­kė iš Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gų bei at­si­sa­ko Sei­mo na­rio man­da­to. Pro­ku­ro­rai yra pri­ėmę spren­di­mą E.Ma­siu­lį apk­laus­ti spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Apk­laus­ti jo kaip įta­ria­mo­jo kol kas ne­lei­džia tu­ri­ma par­la­men­ta­ro tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė.

Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba nu­ta­rė bir­že­lio 11 die­ną šauk­ti ne­ei­li­nį par­ti­jos su­va­žia­vi­mą, ku­ria­me bū­tų iš­rink­tas nau­ja­sis va­do­vas.