A. Guoga užsimojo skaidrinti liberalus
Par­ti­jos vai­rą va­kar lai­ki­na­sis pe­rė­męs An­ta­nas Guo­ga jau dė­lio­ja par­ti­jos pert­var­kos pla­nus. Vie­nas jų – li­be­ra­lų pa­ti­kra me­lo de­tek­to­riu­mi.

Sa­vo idė­jo­mis A. Guo­ga da­li­ja­si as­me­ni­nė­je so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je.“Li­be­ra­lų są­jū­dis pri­va­lo vers­ti nau­ją pus­la­pį ir tap­ti pa­čia skaid­riau­sia par­ti­ja Lie­tu­vo­je“, – ra­šo jis. Pa­sak A. Guo­gos, kad „išsk­lai­dy­tu­me tei­sė­sau­gos pa­teik­tus įta­ri­mus dėl par­ti­jos vei­ki­mo MG Bal­tic kon­cer­no nau­dai per bu­vu­sį LRLS pir­mi­nin­ką Eli­gi­jų Ma­siu­lį, ki­tą tre­čia­die­nį siū­ly­siu par­ti­jos val­dy­bai at­lik­ti par­ti­jos fi­nan­si­nį ir veik­los au­di­tą“. Jis tei­gia esąs pa­si­ruo­šęs „kraš­tu­ti­nėms prie­mo­nėms, kad įro­dy­tu­me, jog Li­be­ra­lų są­jū­dis – skaid­ri par­ti­ja“. „Ga­liu sės­ti prie me­lo de­tek­to­riaus ir at­sa­ky­ti į du pa­pras­tus: 1. Ar esi ga­vęs ky­šį už po­li­ti­nę veik­lą? 2. Ar esi ga­vęs ne­le­ga­lios fi­nan­si­nės par­amos iš MG Bal­tic kon­cer­no ar ki­tos ben­ro­ves? Jei rei­kės, kvie­siu vi­sus li­be­ra­lus pri­si­dė­ti prie šios ak­ci­jos ir įro­dy­ti Lie­tu­vai, kad esa­me są­ži­nin­ga par­ti­ja. Mums rei­kia pra­dė­ti nuo pra­džių. Tai leng­va ne­bus, bet ti­kiu, kad ga­li­me. Pra­šau vi­sų pa­lai­ky­mo!“ – ra­gi­na A. Guo­ga.

Ini­cia­ty­vos nau­ja­sis par­ti­jos va­do­vas ėmė­si pro­ku­ro­rams pra­ne­šus, kad pas bu­vu­sį Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ką Eli­gi­jų Ma­siu­lį na­muo­se esą ra­do 106 tūkst. eu­rų.