A. Guoga – nėra liberalų sėkmės raktas
Po­li­to­lo­gai skep­tiš­kai ver­ti­na Eli­gi­jaus Ma­siu­lio įpė­di­niu par­ti­jos va­do­vo pos­te ta­pu­sio eu­ro­par­la­men­ta­ro An­ta­no Guo­gos ge­bė­ji­mus su­telk­ti par­ti­ją. Jų nuo­mo­ne, li­be­ra­lai pa­da­ry­tų lem­tin­gą klai­dą šiam po­li­ti­kui klai­dą pa­ti­kė­da­mi par­ti­jos vai­rą.

M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gės Ri­mos Ur­bo­nai­tės tei­gi­mu, A. Guo­ga – „vie­na­reikš­miš­kai nė­ra E. Ma­siu­liui pri­lygs­tan­ti fi­gū­ra“. Jos nuo­mo­ne, to­kio va­do­vo įta­ka par­ti­jai bū­tų ne­igia­ma, nes A. Guo­ga – vien­val­dis dik­ta­to­riš­kų po­lin­kių tu­rin­tis ly­de­ris, ga­lin­tis ne­pri­pa­žin­ti komp­ro­mi­sų. Tą, anot po­li­to­lo­gės, liu­di­ja anks­tes­nė konf­ron­ta­ci­ja su Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riais bei pa­čiu E. Ma­siu­liu. Nu­ste­bi­mo ir A. Guo­gos ko­men­ta­rai, pa­si­ro­dę iš­kart po to, kai bu­vo pra­neš­ta apie ga­li­mai E. Ma­siu­lio pa­im­tą ky­šį. „Ko­men­ta­rai bu­vo la­bai ne­ga­ty­vūs, keis­ti, at­sklei­dė vi­siš­kai ne­ga­ty­vų san­ty­kį E. Ma­siu­lio at­žvil­giu. La­biau bū­tų ti­ku­si ne­utra­les­nė po­zi­ci­ja“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė R. Ur­bo­nai­tė. Pa­sak jos, to­dėl ky­la klau­si­mas, kiek A. Guo­ga da­bar ga­li kon­so­li­duo­ti par­ti­ją nu­mal­šin­ti vi­sas ais­tras ir gais­rus, su­telk­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jos tęs­ti­nu­mui, kad vis­kas vyk­tų ra­miai, be jo­kių di­de­lių su­krė­ti­mų.

„Aš, tie­są sa­kant, la­bai abe­jo­ju. Tuo la­biau, kad yra daug kon­tra­ver­siš­kų pa­ties as­mens ver­ti­ni­mų. Ne­ma­nau, kad tai toks ly­de­ris, ku­rio ti­ki­si ir li­be­ra­lų rin­kė­jai“, – pa­ste­bė­jo R. Ur­bo­nai­tė. Ji pa­sa­ko­jo bend­ra­vu­si su li­be­ra­lų rė­mė­jais, ku­rie da­bar pa­si­me­tę ir ne­ži­no, už ką bal­suo­ti. Bet bet ko­kiu at­ve­ju po­kal­biai ro­do, kad A. Guo­ga nė­ra jiems pri­im­ti­nas par­ti­jos ly­de­ris. Ži­no­ma, čia ne rep­re­zen­ta­ty­vios apk­lau­sos duo­me­nys. Ki­taip ta­riant, A. Guo­ga ne­bus ta al­ter­na­ty­va, ku­ri ga­li par­ti­ją iš­ves­ti iš kri­zės. Ga­li ne­bent ją pa­gi­lin­ti“, –tei­gė po­li­to­lo­gė. To­kiu at­ve­ju Li­be­ra­lų są­jū­dy­je at­si­ras ta­kos­ky­ra, su­si­burs at­ski­ri blo­kai. Dėl to par­ti­jai bū­na tik su­nkiau – tą ge­riau­siai de­mons­truo­ja kon­ser­va­to­rių pa­vyz­dys.

Be to, li­be­ra­lams teks ras­ti ki­tą kan­di­da­tą į prem­je­ro kė­dę. „Ir aš la­bai abe­jo­ju, ar A. Guo­gą žmo­nės ga­li įsi­vaiz­duo­ti kaip prem­je­rą. Taip, jis ge­ras krep­ši­nio rė­mė­jas, po­ke­rio lo­šė­jas, bet ti­krai ne­ma­nau, kad jis tu­ri to­kį pa­si­ren­gi­mą kad ir de­ba­tams, kaip E. Ma­siu­lis“, – sa­kė R. Ur­bo­nai­tė. Jos tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu E. Ma­siu­lį bu­vo su­nku nu­gin­čy­ti, nes jo ar­gu­men­tai „bu­vo la­bai tvir­ti ir ideo­lo­giš­kai nuo­sek­lūs“, veik­la vie­šu­mo­je – la­bai ge­rai ap­gal­vo­ta. Aiš­ku, li­be­ra­lų rin­kė­jų nu­si­vy­li­mas stip­rus, bet A. Guo­gos iš­rin­ki­mas, pa­na­šu, ti­krai ne­bus par­ti­jos rak­tas į sėk­mę. Rei­kia ti­kė­tis, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis ieš­kos ki­tos al­ter­na­ty­vos“, – tei­gė po­li­to­lo­gė.