A. Guoga: korupciniame veiksme galėjo dalyvauti ne tik E.Masiulis
Tei­sė­sau­gos duo­me­nys ro­do, kad be bu­vu­sio li­be­ra­lų ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ga­li bū­ti ir dau­giau žmo­nių, su­si­ju­siu su ga­li­ma ko­rup­ci­ne veik­la, tvir­ti­na lai­ki­na­sis par­ti­jos va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga.

Jis tei­gia, kad par­ti­jos na­rius ga­lė­jo veik­ti „ma­fi­jos struk­tū­ra“.

„Lai­kas par­odys. Bet ga­li bū­ti ir ki­tų žmo­nių. Pa­gal tai, ką pro­ku­ro­ras yra pa­sa­kęs vie­šai, jei kas mo­ka skai­ty­ti, klau­sy­ti, ga­li gir­dė­ti, ką pro­ku­ro­ras sa­kė: yra tur­būt dau­giau žmo­nių, ne­gu Eli­gi­jus vien, ku­rie šia­me veiks­me da­ly­vau­ja“, – LRT ra­di­jui sa­kė lai­ki­na­sis li­be­ra­lų va­do­vas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad sa­vo ini­cia­ty­va su­si­ti­ki­nė­ja su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos at­sto­vais.

„Ma­nau, kad par­ti­jos na­riai, dau­gu­ma yra žmo­nės iš idė­jos, o yra da­lis, ku­rie pri­klau­so nuo mag­na­tų, de­ja, ku­rie yra pa­da­rę tam ti­krų klai­dų per il­gą lai­ką ir ne­ga­lė­jo at­si­ri­bo­ti nuo tų klai­dų ir jie bu­vo spau­džia­mi bū­tent to Kur­lians­kio („MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio – BNS) vyk­dy­ti tą veik­lą, ku­ri veik­tų tų mag­na­tų la­bui“, – pri­dū­rė jis.

„Mes no­ri­me vis­ką pa­sa­ky­ti, at­skleis­ti, iš­si­va­ly­ti nuo ši­to vė­žio ir ju­dė­ti į prie­kį. Čia yra ma­fi­jos struk­tū­ra, ir ji yra di­džiu­lė“, – par­eiš­kė A.Guo­ga.

Jis kal­bė­jo, kad tei­sė­sau­gos duo­me­nys ro­do, jog vyk­dy­tas „il­ga­lai­kis spau­di­mas“, o šiuo me­tu „vyks­ta iš­si­va­ly­mas“.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ti­ria įta­ri­mus, kad vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas R.Kur­lians­kis E.Ma­siu­liui per­da­vė apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį. R.Kur­lians­kis yra su­im­tas, E.Ma­siu­liui šia­me ty­ri­me su­teik­tas spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas.

E.Ma­siu­lis penk­ta­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai įtei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti jo kaip Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mus, ža­dė­da­mas ne­si­dangs­ty­ti par­la­men­ta­ro im­uni­te­tu. Jis ža­da „bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga ir įro­dy­ti, kad nė­ra kal­tas“. Po­li­ti­kas taip pat at­sis­ta­ty­di­no iš Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gų.