A. Guoga ketina likti Europos Parlamente
Li­be­ra­lų są­jū­dį šią sa­vai­tę pa­li­kęs An­ta­nas Guo­ga ke­ti­na lik­ti dirb­ti Eu­ro­pos Par­la­men­te.

„Net ir ne­tu­rė­da­mas par­ti­nio pa­lai­ky­mo, ga­liu pri­si­dė­ti prie ša­lies po­ky­čių, gin­da­mas jos in­te­re­sus Eu­ro­pos Par­la­men­te“, – sa­vo tink­la­raš­ty­je penk­ta­die­nį ra­šė po­li­ti­kas.

Jis tei­gė na­cio­na­li­nė­je po­li­ti­ko­je ke­ti­nan­tis pa­lai­ky­ti tuos žmo­nes, ku­riais pa­si­ti­ki ir ku­rių sie­kiais ne­abe­jo­ja.

„Ir to­liau trauk­siu in­ves­ti­ci­jas į mū­sų vals­ty­bę, pa­dė­siu skleis­tis nau­jiems ta­len­tams, teik­siu ži­nių jau­na­jai kar­tai, ku­riant at­ei­ties Lie­tu­vą. Tam, ti­kiuo­si, pa­si­tar­naus ir ma­no as­me­ni­nis fi­nan­si­nis įdė­lis. Šią sa­vai­tę pa­si­ra­šiau no­ta­ri­nę su­tar­tį, ku­ria pra­de­du vi­sų sa­vo Lie­tu­vo­je su­kur­to vers­lo ak­ci­jų per­da­vi­mą lab­da­rai ir par­amai“, – ra­šė A.Guo­ga.

„Pir­mo­ji da­lis lė­šų bus skir­ta nau­jai ku­ni­go Ri­čar­do Do­vei­kos ini­cia­ty­vai – pa­sta­ty­ti Šv. Juo­za­po baž­ny­čią ir gre­ta įkur­ti bend­ruo­me­nės na­mus, skir­tus jau­ni­mui ir sen­jo­rams. Ne­abe­jo­ju, kad nu­ri­mus po­li­ti­nėms aud­roms, vi­sa Lie­tu­va ga­lės leng­viau at­sik­vėp­ti ir ženg­ti į skaid­res­nį ir po­zi­ty­ves­nį ša­lies kū­ri­mo eta­pą“, – pri­dū­rė jis.

Vil­niaus me­ras, lai­ki­na­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tre­čia­die­nį tei­gė, kad A.Guo­gos vie­to­je at­si­sa­ky­tų eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to, nes jis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą 2014 me­tais bu­vo iš­rink­tas li­be­ra­lų są­ra­še.

A.Guo­ga šią sa­vai­tę par­ti­ją pa­li­ko bū­da­mas lai­ki­nuo­ju Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ku. Kri­zė šio­je par­ti­jo­je ki­lo, kai pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai pa­skel­bė ti­rian­tys įta­ri­mus, kad li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis pa­ėmė ky­šį. Šis at­sis­ta­ty­di­no iš par­ti­jos va­do­vų bei Sei­mo na­rių. Tuo­met Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai pe­rė­mė pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas A.Guo­ga.

Jam pra­dė­jus vie­šai pa­sa­ko­ti, kaip pla­nuo­ja iš­skaid­rin­ti par­ti­jos veik­lą, an­tra­die­nį Li­be­ra­lų są­jū­džio vi­ce­pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius pra­ne­šė, jog par­ti­jos val­dy­bos po­sė­dy­je bus ke­lia­mas klau­si­mas dėl A.Guo­gos pa­ša­li­ni­mo iš par­ti­jos dėl jo prieš­ta­rin­gų pa­si­sa­ky­mų. Po to­kių par­eiš­ki­mų A.Guo­ga pats Vil­ka­viš­kio sky­riui pra­ne­šė, jog iš­sto­ja iš Li­be­ra­lų są­jū­džio nuo ge­gu­žės 17 die­nos.

Da­lies Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė vie­ši A.Guo­gos par­eiš­ki­mai, kad tei­sė­sau­gos duo­me­nys ro­do, esą be bu­vu­sio li­be­ra­lų ly­de­rio E.Ma­siu­lio par­ti­jo­je ga­li bū­ti ir dau­giau žmo­nių, su­si­ju­sių su ga­li­ma ko­rup­ci­ne veik­la. Jis tei­gė, kad par­ti­jos na­rius ga­lė­jo veik­ti „ma­fi­jos struk­tū­ra“. Prieš tai A.Guo­ga siū­lė par­ti­jos va­do­vy­bę pa­ti­krin­ti me­lo de­tek­to­riu­mi, at­lik­ti par­ti­jos veik­los ir fi­nan­sų au­di­tą, su­reng­ti vi­suo­ti­nius par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus.

A.Guo­gai pa­li­kus par­ti­ją lai­ki­no­jo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą užė­mė R.Ši­ma­šius. Li­be­ra­lų są­jū­džio su­va­žia­vi­mas, ku­ria­me bus iš­rink­tas nuo­la­ti­nis pir­mi­nin­kas, vyks bir­že­lio 11 die­ną.