A. Gelūnas: Ch.Sugihara bus įtrauktas į Pasaulio atminties registrą
Ja­po­ni­jai ren­gian­tis į Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) Pa­sau­lio at­min­ties re­gis­trą siū­ly­ti An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žy­dus Lie­tu­vo­je gel­bė­ju­sio Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­to Chiu­nės Su­gi­ha­ros veik­lą, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius UNES­CO Arū­nas Ge­lū­nas ti­ki šios ini­cia­ty­vos sėk­me.

„Ma­nau, kad la­bai di­de­lis šan­sas, duo­čiau dau­giau ne­gu 80 proc., kad Ch.Su­gi­ha­ra bus įtrauk­tas į Pa­sau­lio at­min­ties re­gis­trą, nes jo veik­la ati­tin­ka vi­sas tas hu­ma­nis­ti­nes idė­jas, ku­rias gi­na UNES­CO“, - BNS sa­kė A.Ge­lū­nas.

Jis tei­gė, kad yra pa­siū­lęs Ja­po­ni­jai šią par­aiš­ką teik­ti kar­tu.

„Kon­kre­čiai kal­bant apie pa­lai­ky­mą, tai aš esu pa­siū­lęs ja­po­nų at­sto­vy­bei prie UNES­CO teik­ti kar­tu tą par­aiš­ką, šiuo me­tu yra toks užk­lau­si­mas duo­tas. Am­ba­sa­do­rė da­bar kal­ba­si su sa­vo mi­nis­te­ri­ja ir par­aiš­kos au­to­riais, ar tai įma­no­ma, ar jie no­rė­tų teik­ti vie­ni ir mes tik­tai pa­lai­ky­ti­me. (...) Ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar mes ga­lė­si­me teik­ti kar­tu su Ja­po­ni­ja tą par­aiš­ką, ar bū­si­me tik­tai pa­lai­ky­to­jai, gal­būt di­de­lio skir­tu­mo nė­ra, nes vis tiek pri­dė­ti­nė ver­tė Lie­tu­vai ga­na di­de­lė yra šiuo at­ve­ju“, - tei­gė A.Ge­lū­nas.

Anot jo, Ch.Su­gi­ha­ros įra­šy­mas į mi­nė­tą re­gis­trą pa­ska­tin­tų dau­giau tu­ris­tų ap­lan­ky­ti Kau­ną, kur dir­bo šis dip­lo­ma­tas, gar­sin­tų Lie­tu­vos var­dą.

Ch.Su­gi­ha­ra An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais re­zi­duo­da­mas Kau­ne su­ge­bė­jo iš­gel­bė­ti be­veik 6 tūkst. lit­va­kų. Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­tas ri­zi­kuo­da­mas ne tik kar­je­ra, bet sa­vo šei­mos na­rių gy­vy­bė­mis, iš­duo­da­vo vi­zas, lei­džian­čias per­se­kio­ja­miems lit­va­kams sau­giai nu­ke­liau­ti į Ja­po­ni­ją. 1985 me­tais dip­lo­ma­tas bu­vo ap­do­va­no­tas Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lio me­da­liu, ku­riuo Iz­rae­lio vals­ty­bė pa­ger­bia ho­lo­kaus­to au­koms pa­dė­ju­sias iš­ki­lias as­me­ny­bes.

Par­aiš­kas UNES­CO rei­kia pa­teik­ti iki 2016 me­tų ko­vo pa­bai­gos.

Lie­tu­va sa­vo ruo­žtu ren­gia­si kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja šiai at­ran­kai teik­ti Si­bi­ro trem­ti­nių laiš­kus ant ber­žo to­šies. To­kie lie­tu­vių trem­ti­nių laiš­kai jau yra įtrauk­ti į UNES­CO Pa­sau­lio at­min­ties Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį re­gis­trą.

Pa­sau­lio at­min­ties re­gis­tras yra vi­suo­ti­nę ver­tę tu­rin­čių do­ku­men­tų, ran­kraš­čių, gar­so ir vaiz­do, ki­to­kios ar­chy­vi­nės me­džia­gos są­va­das.

Tuo­me­ti­nis Ja­po­ni­jos vi­ce­kon­su­las Kau­ne 1940 me­tais iš­ra­šė dau­gy­bę tran­zi­ti­nių vi­zų į Ja­po­ni­ją, lei­du­sių žy­dų tau­ty­bės žmo­nėms pa­bėg­ti nuo fa­šiz­mo grės­mės. Ch.Su­gi­ha­ra net po kon­su­la­to už­da­ry­mo pa­si­ra­ši­nė­jo va­di­na­mą­sias gy­vy­bės vi­zas „Me­tro­po­lio“ vieš­bu­ty­je ir tę­sė dar­bą iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos, kol jo trau­ki­nys iš­vy­ko iš Kau­no sto­ties.