A. Dumčius šalinamas iš konservatorių gretų
Tė­vy­nės są­jun­gai – Lie­tu­vos krikš­čio­niams de­mo­kra­tams (TS-LKD) pri­klau­san­tis Sei­mo na­rys Ari­man­tas Dum­čius, nu­spren­dęs rin­ki­muo­se sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vau­ti prieš par­ti­jos iš­kel­tą kan­di­da­tą And­rių Kup­čins­ką, ša­li­na­mas iš par­ti­jos.

„Iš es­mės spren­di­mas yra Prie­žiū­ros ko­mi­te­te ap­tar­tas – tai yra ša­li­ni­mas iš par­ti­jos“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Val­das Ben­kuns­kas.

Pa­sak jo, dėl ša­li­ni­mo ap­sisp­ręs­ta ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je, ta­čiau ka­dan­gi šia­me po­sė­dy­je A.Dum­čius ne­da­ly­va­vo, dar vie­nas po­sė­dis ren­gia­mas penk­ta­die­nį.

„Pa­gal mū­sų pro­ce­dū­ras, jei­gu po­sė­dy­je svars­to­mas na­rys ne­da­ly­vau­ja, jis kvie­čia­mas į an­trą po­sė­dį. Ka­dan­gi va­kar kvies­tas jis pats ne­at­vy­ko, dėl to po­sė­dį šian­dien da­rom dar kar­tą ir tas spren­di­mas bus pri­im­tas“, – sa­kė V.Ben­kuns­kas.

Pa­sak jo, spren­di­mas penk­ta­die­nį ga­lės bū­ti pri­im­tas ir A.Dum­čiui ne­da­ly­vau­jant.

Si­tua­ci­ją dėl A.Dum­čiaus ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą svars­tė ir Kal­nie­čių sky­rius, ku­riam po­li­ti­kas pri­klau­so. Sky­rius taip pat siū­lo ša­lin­ti A.Dum­čių iš par­ti­jos.

„Mū­sų nuo­mo­nė to­kia, kad pa­gal įsta­tus ir vi­są dar­bą ir el­ge­sį, žmo­gus ei­na prieš par­ti­ją ir prieš sky­rių, prieš sky­riaus va­lią“, – BNS sa­kė šio sky­riaus pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Ben­do­kie­nė.

Pa­sak TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no Sei­me And­riaus Ku­bi­liaus, dėl A.Dum­čiaus at­ei­ties frak­ci­jo­je ke­ti­na­ma ap­sisp­ręs­ti ar­ti­miau­sia­me frak­ci­jos po­sė­dy­je.

A.Dum­čius Vy­riau­sio­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je (VRK) re­gis­tra­vo­si kaip sa­va­ran­kiš­kas po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis ir pre­ten­den­tas į kan­di­da­tus Kal­nie­čių apy­gar­do­je. TS-LKD šių me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se Kau­no Kal­nie­čių apy­gar­do­je yra nu­spren­du­si kel­ti bu­vu­sio Kau­no me­ro A.Kup­čins­ko kan­di­da­tū­rą. Pra­ėju­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se 2012 me­tais Kal­nie­čių apy­gar­do­je A.Dum­čius bu­vo iš­ko­vo­jęs Sei­mo na­rio man­da­tą.

A.Dum­čius BNS pa­tvir­ti­no apie sa­vo ke­ti­ni­mus ir tei­gė su­stab­dęs na­rys­tę par­ti­jo­je, bet iš jos iš­ei­ti pats ne­ke­ti­no. Jis sa­vo kan­di­da­tū­rą kel­ti sa­kė nu­spren­dęs „y­pa­tin­gai pa­pra­šius rin­kė­jams iš tos apy­gar­dos, ku­rio­je aš bu­vau ren­ka­mas tris kar­tus“.