A.Dumčius ir V.M.Čigriejienė paliko ir konservatorių frakciją
Bu­vę il­ga­me­čiai kon­ser­va­to­rių par­ti­jos na­riai Ari­man­tas Dum­čius ir Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė pa­si­trau­kė iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos Sei­me, an­tra­die­nį pra­neš­ta per ple­na­ri­nį po­sė­dį.

V.M.Čig­rie­jie­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­trau­kė iš par­ti­jos ir Sei­mo rin­ki­muo­se kan­di­da­tuo­ja sa­va­ran­kiš­kai. Pa­sak po­li­ti­kės, šis spren­di­mas bren­do il­gai ir pa­sku­ti­nis la­šas bu­vo TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­to spren­di­mas ją ir tuo­me­ti­nį frak­ci­jos ko­le­gą A.Dum­čių nu­baus­ti už tai, kad prieš frak­ci­jos va­lią jie su val­dan­čiai­siais li­ko Sei­mo sa­lė­je gie­do­ti vals­ty­bės him­ną.

V.M.Čig­rie­jie­nė ke­lias ka­den­ci­jas iš ei­lės bu­vo iš­rink­ta Kau­no Pa­ne­mu­nės apy­gar­do­je, bet šie­met par­ti­ja nu­spren­dė šią apy­gar­dą skir­ti par­ti­jos jau­ni­mo at­sto­vui Ta­dui Lan­gai­čiui. Par­la­men­ta­rė il­gai ne­pat­vir­ti­no, ar pa­sip­rie­šins par­ti­jos spren­di­mui ir kels sa­vo kan­di­da­tū­rą pa­ti, ir tai pra­ne­šė iš­ei­da­ma iš par­ti­jos.

A.Dum­čius iš kon­ser­va­to­rių par­ti­jos bu­vo pa­ša­lin­tas ba­lan­dį, kai Sei­mo rin­ki­muo­se sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lė sa­vo se­no­jo­je Kal­nie­čių apy­gar­do­je prieš par­ti­jos iš­kel­tą kan­di­da­tą And­rių Kup­čins­ką.

Pa­si­trau­kus dviem na­riams, di­džiau­sia opo­zi­ci­nė ir an­tra pa­gal dy­dį Sei­me TS-LKD frak­ci­ja ma­žė­ja iki 30 na­rių.