A. Butrimas ir N. Laužikienė paskirti naujai VKPK kadencijai
Penk­ta­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos (VKPK) na­rius ar­cheo­lo­gą Ado­mą Bu­tri­mą ir is­to­ri­kę Ni­jo­lę Lau­ži­kie­nę pa­sky­rė nau­jai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai.

N. Lau­ži­kie­nė va­do­vau­ja Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės Ug­dy­mo ir kul­tū­ros de­par­ta­men­tui, A. Bu­tri­mas yra Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius.

Vals­ty­bi­nę kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ją su­da­ro 12 na­rių: du na­rius ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas, ke­tu­ris na­rius – par­la­men­tas Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to tei­ki­mu, ke­tu­ris na­rius – mi­nis­tras pir­mi­nin­kas kul­tū­ros mi­nis­tro tei­ki­mu, du na­rius ren­ka ir at­šau­kia įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka įre­gis­truo­tos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rių veik­la su­si­ju­si su kul­tū­ros pa­vel­do pa­ieš­ka, sau­go­ji­mu ir pro­pa­ga­vi­mu. Jie ski­ria­mi ket­ve­riems me­tams.

Sei­mui at­skai­tin­ga Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja yra par­la­men­to, pre­zi­den­to ir Vy­riau­sy­bės eks­per­tė bei pa­ta­rė­ja kul­tū­ros pa­vel­do vals­ty­bi­nės po­li­ti­kos ir jos įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mais.