A. Butkevičius vėl pasiūlė kandidatą
Lai­ki­na­sis prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia ket­vir­ta­die­nį įvar­di­jęs nau­ją kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus pa­skir­ta­jam prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui, o pa­sta­ra­sis sa­ko lauk­sian­tis ofi­cia­laus tei­ki­mo ir tar­ny­bų pa­ti­kri­ni­mo re­zul­ta­tų.

„Aš jau kal­bė­jau­si su juo (S.Skver­ne­liu – BNS) Sei­me, šiek tiek ap­ta­rė­me. Tu­ri­me vie­ną kan­di­da­tą, bet mes jį no­ri­me pa­ti­krin­ti“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis ne­įvar­di­jo kan­di­da­to, ta­čiau tei­gė, kad tai nė­ra val­dan­čių­jų už­ku­li­suo­se mi­nė­ti vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Jus­tas Pa­nkaus­kas, svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Va­len­ti­nas Gav­ri­lo­vas ar bu­vęs par­la­men­ta­ras tei­si­nin­kas Man­tas Va­raš­ka.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko iš­gir­dęs A.But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mą ir ža­dė­jo, kad šį­kart kan­di­da­tas bus pa­ti­krin­tas itin pre­ci­ziš­kai.

„Te­gu jie tei­kia, kaip pri­klau­so, ta­da bus at­lik­ti vi­si pa­ti­kri­ni­mai, vis­kas at­lik­ta, ta­da bus įvar­din­ta, da­bar ne­ko­men­tuo­siu. Aš lauk­siu spren­di­mų. Tai yra ne­ofi­cia­lu ir po­kal­biai Sei­mo sa­lė­je nie­ko ne­reiš­kia“, – BNS tei­gė S.Skver­ne­lis.

Pa­gal Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos su­si­ta­ri­mą, kan­di­da­tą į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus tei­kia so­cial­de­mo­kra­tai – dėl jo so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba dar ža­da tar­tis penk­ta­die­nį.

Bu­vu­sio tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro Ju­liaus Pa­go­jaus kan­di­da­tū­ra va­do­vau­ti mi­nis­te­ri­jai bu­vo pa­teik­ta an­tra­die­nį, ir tą pa­čią die­ną jis bu­vo pa­skir­tas į mi­nis­trus. Ta­čiau pa­skir­ta­sis mi­nis­tras bu­vo at­šauk­tas pa­aiš­kė­jus, kad per­nai jis po­li­ci­jos par­ei­gū­nams bu­vo įkliu­vęs vai­ra­vęs ne­blai­vus. J.Pa­go­jui bu­vo nu­sta­ty­tas 0,67 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Anks­čiau So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus tei­kė eks­par­la­men­ta­ro Da­riaus Pe­tro­šiaus kan­di­da­tū­rą, bet šis ją at­siė­mė, su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl są­sa­jų su prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius.

Ki­tas so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas „vals­tie­čiams“ ne­įti­ko dėl am­žiaus.