A. Butkevičius: valdančioji koalicija šiąnakt nebus suformuota
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ne­ti­kįs, kad nau­ja val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ga­li bū­ti su­for­muo­ta jau pir­ma­die­nio nak­tį pa­aiš­kė­jus pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tams.

„Aš ne­la­bai no­rė­čiau ti­kė­ti, kad šią­nakt bū­tų ga­li­ma jau pra­dė­ti for­muo­ti koa­li­ci­ją, nes lau­kia an­tras tu­ras, o an­tra­me tu­re ga­li bū­ti įvai­riau­sių va­rian­tų. Ne­no­rė­čiau tuo ti­kė­ti dėl to, kad jau nuo 1996 me­tų da­ly­vau­ju rin­ki­muo­se, ne­at­si­me­nu to­kio at­ve­jo, kad bū­tų ga­li­ma iš kar­to po pir­mo rin­ki­mų tu­ro su­for­muo­ti koa­li­ci­ją“, – Sei­mo rin­ki­mams skir­to­je LNK lai­do­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Prem­je­ras anks­čiau tei­gė ti­kįs, kad so­cial­de­mo­kra­tai su­rinks nuo 35 iki 40 man­da­tų nau­ja­me Sei­me.

VRK skel­bia­mi duo­me­nys už­si­da­rius rin­ki­mų apy­lin­kėms ro­do, kad ša­ly­je Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo apie 50 proc. rin­kė­jų.