A. Butkevičius susitiko su turtingiausiu kinu
Ki­ni­jo­je vie­šin­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šian­dien su­si­ti­ko su vie­nu tur­tin­giau­sių ki­nų – elek­tro­ni­nės pre­ky­bos mil­ži­nės „A­li­ba­ba“ įkū­rė­ju Jac­ku Ma. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­kvie­tė jį mū­sų ša­ly­je steig­ti lo­gis­ti­kos ir pa­ka­vi­mo cen­trą.

A. But­ke­vi­čius J. Ma pri­sta­tė in­ves­ti­ci­nes są­ly­gas mū­sų ša­ly­je, ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­vo­je vei­kia pen­kios lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos, ga­lin­čios pa­siū­ly­ti pa­lan­kias in­ves­ta­vi­mo są­ly­gas. „Lie­tu­vo­je ge­ras vers­lo kli­ma­tas, Pa­sau­lio ban­ko rei­tin­ge esa­me tarp 20 pa­sau­lio vals­ty­bių, ku­rio­se pa­lan­kiau­sios są­ly­gos vers­lui kur­tis“, – su­si­ti­ki­mo me­tu mū­sų ša­lies pri­va­lu­mus var­di­jo prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čius sa­kė, kad mū­sų ša­ly­je dir­ba to­kie gi­gan­tai kaip NAS­DAQ, „Wes­tern Union“ ir ki­ti, at­vė­rę sa­vo pa­slau­gų cen­trus. Taip pat prem­je­ras pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va – lo­gis­tiš­kai pa­žan­gi vals­ty­bė, šio­je sri­ty­je su­ku­ria­ma žy­mi ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to da­lis. „Džiau­giuo­si, kad „Lie­tu­vos pa­štas“ jau tre­čius me­tus yra vie­nas iš „A­li­ba­ba“ par­tne­rių, kaip kom­pa­ni­jos ir vi­sos Ki­ni­jos e. pre­ky­bos var­tai į Eu­ro­pą,“ – tei­gė A. But­ke­vi­čius.

J. Ma tei­gi­mu, kom­pa­ni­ja su­in­te­re­suo­ta plė­to­ti sa­vo veik­lą Ry­tų Eu­ro­po­je. Lie­tu­va esą ga­lė­tų tap­ti Azi­jos rin­kos var­tais į eu­ro zo­nos vals­ty­bes ir vi­są Eu­ro­pą. Anot jo, prem­je­ro pa­siū­ly­mas Lie­tu­vo­je steig­ti lo­gis­ti­kos cen­trą yra ver­tas dė­me­sio, jis taip pat ža­dė­jo aps­vars­ty­ti kvie­ti­mą ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je ir vie­to­je įver­tin­ti to­kią ga­li­my­bę.

„A­li­ba­ba.com“ – di­de­lio var­to­to­jų dė­me­sio su­lau­kęs elek­tro­ni­nės ko­mer­ci­jos sve­tai­nė, ku­rią J. Ma su 17 bend­ra­min­čių įkū­rė 1999 me­tais. Per dau­giau nei 15 veik­los me­tų įmo­nė spar­čiai iš­sip­lė­tė, bu­vo įkur­ti ki­tus seg­men­tus api­man­tys tink­la­la­piai. Įmo­nė iš­au­go į „A­li­ba­ba Group“ hol­din­gą ir šiuo me­tu jai pri­klau­so 10 įmo­nių, uži­man­čių 70 pro­cen­tų siun­ti­nių lo­gis­ti­kos rin­kos Ki­ni­jo­je.

Šian­dien „A­li­ba­ba Group“ Ki­ni­jo­je įdar­bi­na 15 mln. žmo­nių, kom­pa­ni­jos par­da­vi­mai pa­sie­kė 500 mlrd. JAV do­le­rių. 2014 me­tais bend­ro­vės rin­kos ver­tė sie­kė 259 mlrd. do­le­rių, jos pa­ja­mos nuo­lat au­ga.