A. Butkevičius: su Latvija dėl dujų rinkos susitarti sudėtinga
Lie­tu­vos prem­je­ras par­eiš­kė, kad su Lat­vi­ja su­dė­tin­ga su­si­tar­ti dėl du­jų tie­ki­mo iš su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo Klai­pė­do­je, nes jos du­jų rin­ką iš es­mės val­do Ru­si­jos „Gazp­rom“.

„Pra­si­dė­jo po­kal­biai su Lat­vi­ja - rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ši­tie po­kal­biai yra ga­na dar su­dė­tin­gi ir ne­leng­vi, nes Lat­vi­jo­je rin­ką val­do „Gazp­rom“, ku­ris tu­ri In­ču­kal­nio sau­gyk­lo­je (bend­ro­vė­je „Lat­vi­jas ga­ze“ - BNS) di­džiu­lį ak­ci­jų pa­ke­tą, ku­ris su­tei­kia tei­sę val­dy­ti. O Lat­vi­ja ruo­šia­si tre­čią­jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą įgy­ven­din­ti tik 2017 me­tais, bet ti­ki­mės, kad ir jie jį įgy­ven­dins ir ta­da bus su jais leng­viau su­si­tar­ti dėl du­jų tie­ki­mo“, - penk­ta­die­nį in­ter­viu LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė Al­gir­das But­ke­vi­čius, ku­ris va­do­va­vo Klai­pė­do­je po­sė­džia­vu­sios Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiui.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tei­gė, kad ne­pa­vy­kus su Lat­vi­ja su­si­tar­ti dėl In­ču­kal­nio du­jų sau­gyk­los nau­do­ji­mo, Lie­tu­va svars­ty­tų ga­li­my­bę įreng­ti to­kią sau­gyk­lą Sy­de­riuo­se.

„Mū­sų in­te­re­sas, jei­gu mes kal­ba­me apie re­gio­ni­nės po­li­ti­kos tu­rė­ji­mą, tai pir­miau­sia mes tu­ri­me kal­bė­tis su Lat­vi­ja, Es­ti­ja dėl In­ču­kal­nio sau­gyk­los pil­no pa­nau­do­ji­mo, bet jei­gu ne­pa­vyk­tų po kaž­ku­rio lai­ko, ta­da mes kal­bė­tu­me ir apie mū­sų sau­gyk­los tu­rė­ji­mą. Bet mes tu­ri­me su­pras­ti, kad kiek­vie­na in­ves­ti­ci­ja rei­ka­lau­ja tam ti­krų iš­lai­dų, ku­rias tu­ri deng­ti vers­las ir žmo­nės. Mes vis dėl to esa­me už­sib­rė­žę, kad ener­ge­ti­kos sis­te­ma tu­ri bū­ti vie­nin­ga Bal­ti­jos re­gio­ne ir jis tu­ri in­teg­ruo­tis į Va­ka­rų ener­ge­ti­kos sis­te­mą“, - ti­ki­no prem­je­ras.

Lat­vi­ja sa­ko, kad tre­čią­jį ES ener­ge­ti­kos pa­ke­tą įgy­ven­dins iki 2017 me­tų ba­lan­džio. Tik tuo­met ša­lis už­ti­krins lais­vą prie­igą prie jos du­jų tink­lų. „Gazp­rom“ val­do 34 proc. „Lat­vi­jas ga­ze“ ak­ci­jų, dar 16 proc. – Ru­si­jos ka­pi­ta­lo „I­te­ra Lat­vi­ja“.

Per­nai lap­kri­tį Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė, kad apie 1 mlrd. li­tų ver­tės Sy­de­rių po­že­mi­nės gam­ti­nių du­jų sau­gyk­los pro­jek­tą įgy­ven­din­tų tik tuo at­ve­ju, jei gau­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos ir jei ne­pa­vyk­tų su­si­tar­ti su Lat­vi­ja dėl In­ču­kal­nio sau­gyk­los nau­do­ji­mo.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis yra sa­kęs, kad Sy­de­rių sau­gyk­lą rei­kė­tų vys­ty­ti kar­tu su Len­ki­ja, nes tuo­met bū­tų leng­viau už­si­ti­krin­ti ES par­amą.

Sau­gyk­los įren­gi­mas kai­nuo­tų 600 mln. li­tų, o dar 481 mln. li­tų pri­reik­tų 500 mln. ku­bų du­jų „pa­gal­vei“. Pro­jek­tas ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas per 7 me­tus.