A. Butkevičius su D. Pavalkiu jo likimą aptars trečiadienį
Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ir švie­ti­mo mi­nis­tro Dai­niaus Pa­val­kio su­si­ti­ki­mas dėl jo ga­li­mo at­sta­ty­di­ni­mo nu­kel­tas į tre­čia­die­nį.

Šia­me su­si­ti­ki­me tu­rė­tų bū­ti ap­tar­tas Dar­bo par­ti­jos ra­gi­ni­mas D.Pa­val­kiui trauk­tis iš par­ei­gų.

„Ka­dan­gi mi­nis­tras iš­vy­kęs, o ry­toj prem­je­ras pats lan­ky­sis Klai­pė­do­je ir ne­tu­rės lai­ko, kol kas pla­nuo­ja­ma, kad su­si­ti­ki­mas vyks tre­čia­die­nį“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

A.But­ke­vi­čius tei­gė D.Pa­val­kio li­ki­mą ap­ta­ręs ir su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, pas ku­rią tra­di­ci­nio po­kal­bio bu­vo nu­vy­kęs anks­čiau pir­ma­die­nį.

„Taip, mes kal­bė­jo­mės, mū­sų nuo­mo­nės su­tam­pa, bet in­for­ma­ci­jos ti­krai ne­no­rė­čiau vie­šai skelb­ti“, - Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ar apie D.Pa­val­kį kal­bė­jo su pre­zi­den­te, sa­kė prem­je­ras.

Jis taip pat tei­gė, kad mi­nis­tro dar­bą ver­ti­na tei­gia­mai.

„Ver­ti­nu tei­gia­mai, nors po dve­jų me­tų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo per­žiū­ros, aiš­ku, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai bu­vo iš­sa­ky­ta dau­giau­siai pa­sta­bų, žiū­rint į prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mą, ku­ris bu­vo su­pla­nuo­tas 2013 ir 2014 me­tais. Bet įsi­pa­rei­go­ji­mas mi­nis­te­ri­jos kon­kre­čiai bu­vo, kad tą at­si­li­ki­mą jie įgy­ven­dins 2015 me­tais“, - aiš­ki­no A.But­ke­vi­čius, pa­žy­mė­jęs, jog iš Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bės dar ne­su­lau­kė kvie­ti­mo su­si­tik­ti, kad ga­lė­tų iš­girs­ti prie­žas­tis dėl par­ti­jos spren­di­mo keis­ti mi­nis­trą.

Sek­ma­die­nį Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba D.Pa­val­kį nu­ta­rė at­šauk­ti iš mi­nis­tro pos­to. Tiek D.Pa­val­kis, tiek A.But­ke­vi­čius sa­kė kol kas ne­ap­sisp­ren­dę, ar įgy­ven­din­ti „dar­bie­čių“ rei­ka­la­vi­mus.

Bu­vęs Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas, pro­fe­so­rius, 54 me­tų D.Pa­val­kis švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru ta­po 2012-ųjų pa­bai­go­je.

D.Pa­val­kis anks­čiau yra bu­vęs Nau­jo­sios są­jun­gos (so­cial­li­be­ra­lų) na­rys, su šia par­ti­ja 2008 me­tais yra kan­di­da­ta­vęs į Sei­mą. Po ne­sėk­min­gų rin­ki­mų jis 2011 me­tais įsi­lie­jo į Dar­bo par­ti­jos gre­tas.

Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba tei­gia, kad jis ne­įgy­ven­di­no par­ti­jos prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų.