A. Butkevičius: socialinis modelis užtikrins Lietuvos gerovę
Pa­va­sa­rio se­si­ją šian­dien pra­dė­ju­sį Sei­mą prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ra­gi­na pri­im­ti so­cia­li­nį mo­de­lį. Pa­sak jo, lanks­tes­ni dar­bo san­ty­kiai Lie­tu­vos eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mui bū­ti­ni kaip de­guo­nis, o įtei­sin­tas šis mo­de­lis esą de­šimt­me­čiams už­ti­krins mū­sų ša­liai eko­no­mi­nio au­gi­mo pers­pek­ty­vą.

So­cia­li­nį mo­de­lį A. But­ke­vi­čius va­di­na stra­te­gi­niu pro­jek­tu. Anot jo, do­ku­men­to svars­ty­mas iš pra­džių stri­go esą ne vi­suo­met vai­sin­guo­se de­ba­tuo­se, re­vi­zuo­jant tai, kas jau bu­vo su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ra­gi­no ne­nu­tol­ti nuo dar­bo san­ty­kių re­for­mos idė­jos – lanks­tu­mo ir sau­gu­mo in­teg­ra­lu­mo pu­siaus­vy­ros. „Mū­sų vi­sų tiks­las – su­kur­ti bend­rą, eko­no­miš­kai pa­grįs­tą ir dar­nią sis­te­mą, ku­ri pa­di­din­tų as­me­nų užim­tu­mą, pa­ge­rin­tų dar­bo san­ty­kius ir ska­tin­tų in­ves­ti­ci­jas. Di­des­nis dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mas yra su­de­rin­tas su dar­buo­to­jų sau­gu­mu, įtvir­ti­na­ma skaid­ri užim­tu­mo sis­te­ma ir nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė už ne­le­ga­lų ir ne­dek­la­ruo­tą dar­bą. Kur­da­mi nau­ją ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nių tai­ky­mo mo­de­lį, pa­to­bu­li­no­me vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos re­gu­lia­vi­mą ir siū­lo­me pert­var­ky­ti so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų sis­te­mą, kad ji bū­tų aiš­kes­nė ir skaid­res­nė“, – iš Sei­mo tri­bū­nos šian­dien kal­bė­jo prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čius ra­gi­no par­la­men­ta­rus su­telk­ti vi­są dė­me­sį į so­cia­li­nio mo­de­lio pri­ėmi­mą ir šį dar­bą lai­ky­ti pir­maei­liu. „Jū­sų ga­lio­je – la­bai svar­bus eko­no­mi­kos au­gi­mo ir žmo­nių ge­ro­vės sver­tas. Bū­ki­me at­sa­kin­gi po­li­ti­kai, ne­sie­kian­tys tik trum­pa­lai­kių rin­ki­mi­nių tiks­lų. Ne­ga­li­me stab­dy­ti pro­jek­to, ku­ris de­šimt­me­čiams už­ti­krins Lie­tu­vai eko­no­mi­nio au­gi­mo pers­pek­ty­vą“, – ti­ki­no jis.