A. Butkevičius: socialdemokratai greičiausiai derėsis su „valstiečiais“
So­cial­de­mo­kra­tai grei­čiau­siai ap­sisp­ręs to­liau de­rė­tis su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga dėl ga­li­my­bės for­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, BNS sa­ko šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis tei­gia pats da­ly­vau­sian­tis de­ry­bų gru­pė­je.

„Pre­zi­diu­mas pa­gal par­ti­jos sta­tu­tą ne­tu­ri tei­sės pri­im­ti spren­di­mo ei­ti į koa­li­ci­ją ar ne. Tai spren­džia tik ta­ry­ba. Ne­ga­liu 100 proc. ga­ran­tuot, ma­nau, kad pri­im­si­me spren­di­mą, kad to­liau ei­tu­me į kon­sul­ta­ci­jas ar­ba jau pe­rei­ti į de­ry­bas. Ga­li bū­ti toks va­rian­tas, kiek esu su­si­rin­kęs in­for­ma­ci­jos, nes pa­pra­šiau iš anks­to apk­laus­ti dau­ge­lį par­ti­jos sky­rių, pre­zi­diu­mo na­rių, kad bū­tų ma­žiau dis­ku­si­jų pre­zi­diu­mo me­tu“, – penk­ta­die­nį BNS te­le­fo­nu sa­kė A.But­kev­čius.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vas sa­ko pats ke­ti­nan­tis da­ly­vau­ti de­ry­bo­se dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, jei jos vyks.

„Jei pra­si­dės de­ry­bos, tai, aiš­ku, į de­ry­bų pro­ce­są aš pats įsi­jung­siu ir po ta­ry­bos po­sė­džio tu­rė­tu­me ži­no­ti, ko­kie jų („vals­tie­čių“) pa­siū­ly­mai ir ar jų pa­siū­ly­mai mums pri­im­ti­ni ar ne“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pre­zi­diu­mas penk­ta­die­nio po­pie­tę ap­tars Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir svars­tys, ar da­ly­vau­ti de­ry­bo­se dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos for­muo­ja­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

Penk­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su „vals­tie­čių“ vie­nu iš ly­de­rių Sau­liu­mi Skver­ne­liu kon­ser­va­to­rių va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­eiš­kė, kad jo par­ti­ja lin­ku­si tęs­ti kon­sul­ta­ci­jas su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga dėl ga­li­my­bės for­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vai to­liau ke­lia są­ly­gą, jog „vals­tie­čiai ža­lie­ji“ vie­nu me­tu ne­vyk­dy­tų de­ry­bų ir su jais, ir su so­cial­de­mo­kra­tais.

Tuo me­tu S.Skver­ne­lis tei­gia, jei­gu iš so­cial­de­mo­kra­tų penk­ta­die­nį su­lauks tei­gia­mo at­sa­ky­mo dėl de­ry­bų, jos pra­si­dės.

„Jei­gu šian­dien so­cial­de­mo­kra­tai pa­sa­kys taip, tai mes ti­krai pra­dė­si­me de­ry­bas su so­cial­de­mo­kra­tais“, – sa­kė vie­nas „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ly­de­rių.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.