A. Butkevičius siūlo persvarstyti klausimą dėl prisipažinusių KGB agentų
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius po­li­ti­nei ta­ry­bai siū­lo iš nau­jo svars­ty­ti klau­si­mą dėl as­me­nų, ku­rie anks­čiau pri­si­pa­ži­no bend­ra­dar­bia­vę su KGB, ga­li­mo pa­vie­ši­ni­mo.

Vy­riau­sy­bės va­do­vo tei­gi­mu, ne­ga­li­ma lau­žy­ti anks­čiau duo­to pa­ža­do, kad pri­si­pa­ži­nu­sie­ji ne­bus pa­vie­šin­ti.

„Jei­gu bu­vo duo­ti to­kie žmo­nėms pa­ža­dai, jie ti­krai ne­ga­li bū­ti su­lau­žy­ti“, - an­tra­die­nį LRT ra­di­jui tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba prieš po­rą sa­vai­čių svars­tė ga­li­my­bę pa­vie­šin­ti as­me­nis, ku­rie pri­si­pa­ži­no slap­ta bend­ra­dar­bia­vę su so­vie­tų sau­gu­mu. Tuo­met esą pri­tar­ta, kad to­kių žmo­nių pa­var­dės ga­li bū­ti pa­skelb­tos.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, ta­da po­li­ti­nė ta­ry­ba bu­vo in­for­muo­ta, kad Sei­mo val­dy­ba pri­ėmė spren­di­mą, jog mi­nė­ti as­me­nys bū­tų pa­vie­šin­ti.

„Po to, ka­da bu­vo to­kia in­for­ma­ci­ja pa­skleis­ta vie­šai, te­ko su­si­tik­ti su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais, ku­rie iš­sa­kė tam ti­krus ar­gu­men­tus ir pa­tei­kė do­ku­men­tus, ku­rie pa­si­ra­šy­ti po­no Lands­ber­gio (bu­vu­sio Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko - BNS), ku­ris kvie­tė Lie­tu­vos pi­lie­čius, ku­rie bend­ra­dar­bia­vo su KGB, pri­si­pa­žin­ti. Ir ta­me par­eiš­ki­me aiš­kiai par­ašy­ta, kad tie, ku­rie pri­si­pa­žins, jų pa­var­dės vie­šai ne­bus skel­bia­mos. Ti­kriau­siai nei Sei­mo val­dy­bo­je, nei po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je to­kio par­eiš­ki­mo ne­bu­vo ma­tę. Aš jį esu ma­tęs, jis man bu­vo par­ody­tas ma­no ka­bi­ne­tas. Va­kar pa­skam­bi­nau Sei­mo pir­mi­nin­kei ir pa­pra­šiau, kad šis klau­si­mas dar kar­tą bū­tų svars­to­mas po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je“, - tvir­ti­no prem­je­ras.

1990 Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba bu­vo pri­ėmu­si nu­ta­ri­mą, kvie­čian­tį „kiek­vie­ną as­me­nį – bu­vu­sį TSRS vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to in­for­muo­jan­tį bend­ra­dar­bį iki š.m. ko­vo 31 die­nos ap­sisp­ręs­ti ir ne­be­teik­ti pa­gal­bos TSRS vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to or­ga­nams“. Tuo pa­čiu už­ti­krin­ta, „jog nė vie­nas as­muo, ne­pa­da­ręs su­nkių nu­si­kal­ti­mų prieš Lie­tu­vos gy­ven­to­jus ir at­si­sa­kęs pa­lai­ky­ti to­les­nius ry­šius su TSRS VSK, taip pat jų šei­mos bei ar­ti­mie­ji ne­pa­tirs nei mo­ra­li­nių, nei tei­si­nių, nei jo­kių ki­to­kių Res­pub­li­kos val­džios per­se­kio­ji­mų. Slap­tų in­for­ma­to­rių są­ra­šuo­se esan­čios jų pa­var­dės nie­ka­da ne­bus ofi­cia­liai skel­bia­mos ar pa­tvir­ti­na­mos, jei­gu vie­šu­mon iš­kil­tų ko­kiu ki­tu bū­du.“

„Pa­si­ro­džius nau­jai in­for­ma­ci­jai, po­li­ti­nis spren­di­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas la­bai at­sa­kin­gai“, - pa­brė­žė A.But­ke­vi­čius.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vo „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, pri­si­pa­ži­nu­sių­jų by­loms šie­met bai­gia ga­lio­ti slap­tu­mo žy­ma, ir Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja tu­rės spręs­ti, ar slap­tu­mo žy­mą pra­tęs­ti.

Įsta­ty­mas pri­si­pa­ži­nu­sie­siems bend­ra­dar­bia­vus su KGB ga­ran­ta­vo ap­sau­gą, nu­ma­ty­da­mas, kad pri­si­pa­ži­ni­mo fak­tas bei pri­si­pa­ži­nu­sio as­mens pa­teik­ti duo­me­nys yra vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­ti in­for­ma­ci­ja, ku­ri įslap­ti­na­ma, nau­do­ja­ma ir iš­slap­ti­na­ma įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ta­čiau Vals­ty­bės tar­ny­bos ir pa­slap­čių įsta­ty­mas nu­sta­to pa­slap­ties sau­go­ji­mo truk­mę.

2000 me­tais įsi­ga­lio­jęs įsta­ty­mas bu­vu­siems KGB ir ki­tų so­vie­ti­nių spec­tar­ny­bų dar­buo­to­jams bei slap­tiems bend­ra­dar­biams lei­do pri­si­pa­žin­ti ir re­gis­truo­tis spe­cia­lio­je ko­mi­si­jo­je, įslap­ti­nant duo­me­nis. Nu­slė­pu­siems sa­vo KGB pra­ei­tį grė­sė pa­vie­ši­ni­mas ir kai ku­rie pro­fe­si­nės veik­los ap­ri­bo­ji­mai. Ga­li­my­bė pri­si­pa­žin­ti bu­vo ir anks­čiau - 1991-1992 me­tais, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos lai­ki­na­jai ko­mi­si­jai.

Pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo ter­mi­ną, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jai apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis pri­si­pa­ži­no 1589 as­me­nys.

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940-1991 me­tais su LTSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų.