A. Butkevičius: S. Jakeliūnas elgiasi negarbingai
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad bu­vęs jo pa­ta­rė­jas fi­nan­sų klau­si­mais Sta­sys Ja­ke­liū­nas pa­si­trau­kė ne pats, o bu­vo pa­pra­šy­tas iš­ei­ti. Vy­riau­sy­bės va­do­vas at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti to­kio spren­di­mo prie­žas­tis, - anot jo, pra­bi­lęs apie ne­su­si­kal­bė­ji­mus, bu­vęs jo ko­man­dos na­rys el­gia­si ne­gar­bin­gai.

„E­su nu­ste­bin­tas to­kio par­eiš­ki­mo ir to­kio ne­gar­bin­go el­ge­sio. Ne­no­riu leis­tis į tam ti­kras de­ta­les, ta­čiau no­riu pa­sa­ky­ti, kad jis bu­vo pa­pra­šy­tas par­ašy­ti par­eiš­ki­mą, o ne jis pats at­sis­ta­ty­di­no“, - in­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Jos tei­gi­mu, S.Ja­ke­liū­nas kal­bė­jo ne­tie­są, kad at­sis­ta­ty­di­no ne­va dėl to, jog jo po­zi­ci­ja svar­biau­siais vals­ty­bės fi­nan­sų klau­si­mais, iš­sky­rus eu­rą, ne­su­ta­po su prem­je­ro ir fi­nan­sų mi­nis­tro.

„Y­ra vi­siš­kai ki­tos prie­žas­tys ir apie jas ti­krai ne­no­rė­čiau kal­bė­ti, leis­tis, nes iš ma­no pu­sės tai at­ro­dy­tų la­bai smulk­me­niš­ka“, - tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius.

„Aš nie­ka­da su juo ne­tu­rė­jau nė vie­no konf­lik­to (...). Jis dir­bo ir kaip eks­per­tas ne­prik­lau­so­mas. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­sa tai pra­si­len­kia su tie­sa - mū­sų san­ty­kiai bu­vo ge­ri. Jis pui­kiai pats ži­no, dėl ko­kių prie­žas­čių tu­rė­jo par­ašy­ti par­eiš­ki­mą. Aš ti­krai siū­ly­čiau, kad mes bū­tu­me žmo­nės, be­siel­gian­tys gar­bin­gai ir at­sa­kin­gai“, - pri­dū­rė A.But­ke­vi­čius.

Nuo sau­sio 1 die­nos at­sis­ta­ty­di­nęs S.Ja­ke­liū­nas BNS tei­gė, kad ne­be­ga­lė­jo pro­duk­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su da­bar­ti­ne Vy­riau­sy­be. Anot jo, jo bei prem­je­ro po­zi­ci­jos su­ta­po tik dėl eu­ro, tuo me­tu ki­tos ki­tos svar­bios fi­nan­sų prob­le­mos ne­spren­džia­mos ar­ba ati­de­da­mos.

Prem­je­ro pa­ta­rė­jų ko­man­dą fi­nan­sų ana­li­ti­kas S.Ja­ke­liū­nas pa­pil­dė 2012 me­tų pa­bai­go­je.