A. Butkevičius: „Reikalausiu, kad J. Bernatonis prisiimtų politinę atsakomybę“
Nu­ty­lė­jęs tuo­me­čio tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro Ju­liaus Pa­go­jaus vai­ra­vi­mą iš­gė­rus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Juo­zas Ber­na­to­nis su­kė­lė di­de­lę grės­mę par­ti­jos re­pu­ta­ci­jai, sa­ko So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. 

Nu­ty­lė­jęs tuo­me­čio tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro Ju­liaus Pa­go­jaus vai­ra­vi­mą iš­gė­rus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Juo­zas Ber­na­to­nis su­kė­lė di­de­lę grės­mę par­ti­jos re­pu­ta­ci­jai, sa­ko So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Kaip pa­aiš­kė­jo, šie fak­tai tei­sin­gu­mo mi­nis­trui J.Ber­na­to­niui bu­vo ži­no­mi, bet nu­ty­lė­ti, taip su­ke­liant di­de­lę grės­mę par­ti­jos re­pu­ta­ci­jai ir bū­si­mam LSDP dar­bui val­dan­čio­je koa­li­ci­jo­je“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius par­ti­jos tre­čia­die­nį iš­pla­tin­ta­me jo par­eiš­ki­me.

Jis krei­pė­si į LSDP eti­kos ko­mi­si­ją, pra­šy­da­mas aps­vars­ty­ti vi­sas ap­lin­ky­bes, pa­aiš­kė­jus slėp­tai in­for­ma­ci­jai apie J.Pa­go­jaus nu­si­žen­gi­mą.

„Mū­sų par­ti­jos eti­kos ko­mi­si­ja tu­rės įver­tin­ti po­li­ti­nę ža­lą mū­sų par­ti­jai ir pri­im­ti tin­ka­mą spren­di­mą dėl J.Pa­go­jaus ga­li­my­bės to­liau bū­ti mū­sų par­ti­jos na­riu, taip pat rei­ka­lau­siu, kad tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J.Ber­na­to­nis pri­siim­tų po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę, nes ži­no­da­mas prieš pu­san­trų me­tų įvy­ku­sį tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro J.Pa­go­jaus nu­si­žen­gi­mą ne­in­for­ma­vo par­ti­jos va­do­vy­bės ir ma­nęs, kaip mi­nis­tro pir­mi­nin­ko“, – tei­gė par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Jis J.Ber­na­to­nio nu­ty­lė­ji­mą, J.Pa­go­jaus kan­di­da­tū­rą svars­tant par­ti­jos pre­zi­diu­mo ir val­dy­bos po­sė­džiuo­se, pa­va­di­no „ne­sup­ran­ta­ma“.

Pats J.Ber­na­to­nis sa­ko į bu­vu­sio sa­vo pa­val­di­nio nu­si­žei­di­mą rea­ga­vęs „a­dek­va­čiai“.

„Ma­nau, kad aš adek­va­čiai rea­ga­vau ir įver­ti­nau tai, ka­dan­gi tai bu­vo ne­dar­bo me­tu. Tą die­ną jis bu­vo ne­gė­ręs, ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu. Aš ma­nau, kad tai tie­siog toks ne­lai­min­gas ap­lin­ky­bių su­ta­pi­mas ir la­bai gai­la, kad taip at­si­ti­ko. Tai – pa­mo­ka di­de­lė jau­nam žmo­gui“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je tre­čia­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Ne­igia gi­mi­nys­tės ryšius

Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai ne­va ka­den­ci­ją bai­gian­tis Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Juo­zas Ber­na­to­nis yra bu­vu­sio sa­vo pa­val­di­nio tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro ir tre­čia­die­nį at­šauk­to nau­jo mi­nis­tro Ju­liaus Pa­go­jaus mo­ti­nos pusb­ro­lis, mi­nis­tro at­sto­vas to­kią in­for­ma­ci­ją ne­igia.

„Kal­bė­jau su J.Ber­na­to­niu ir J.Pa­go­ju­mi, jie abu šią in­for­ma­ci­ją ne­igia“, – BNS sa­kė J.Ber­na­to­nio pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas.

Pats J.Pa­go­jus yra LSDP Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rys. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J.Ber­na­to­nis pri­klau­so vi­siems val­dan­tie­siems par­ti­jos or­ga­nams ir yra A.But­ke­vi­čiaus pa­va­duo­to­jas.

Ne­blai­vus per­nai vai­ra­vęs J.Pa­go­jus tre­čia­die­nį pa­skel­bė be­si­trau­kian­tis iš bū­si­mo­jo Mi­nis­trų ka­bi­ne­to, kur tu­rė­jo dirb­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vu. A.But­ke­vi­čius sa­ko apie tai ne­ži­no­jęs, kai šio kan­di­da­tū­ra bu­vo svars­to­ma par­ti­jo­je. Tuo me­tu apie po­li­ti­ko pa­žei­di­mą bu­vo in­for­muo­ti tiek pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, tiek pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pa­žei­di­mas bu­vo už­fik­suo­tas per­nai ge­gu­žės pa­bai­go­je, ta­čiau nuo­bau­da – tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas vie­niems me­tams – įsi­ga­lio­jo šį va­sa­rį po Klai­pė­dos apy­lin­kės teis­mo spren­di­mo. Jį ge­gu­žę pa­li­ko ga­lio­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas, at­me­tęs J.Pa­go­jaus ad­vo­ka­tų ape­lia­ci­ją.

Šiuo me­tu J.Pa­go­jus va­do­vau­ja Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai.