A. Butkevičius pripažįsta, kad nepavyko pateisinti rinkėjų lūkesčių
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ti­kė­ję­sis di­des­nio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo ir pri­pa­žįs­ta, kad ne­pa­vy­ko pa­tei­sin­ti da­lies rin­kė­jų lū­kes­čių dėl grei­tų per­mai­nų.

„Mes, po­li­ti­kai, tu­ri­me da­ry­ti iš­va­das, pert­var­ky­ti ir stip­rin­ti sa­vo gre­tas. Ne­slėp­siu ir tu­riu pa­brėž­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tai ti­kė­jo­si di­des­nio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo, bet ga­liu su­pras­ti ir tuos, ku­rie už mus ne­bal­sa­vo. Tu­riu pa­brėž­ti, kad po kri­zės at­neš­to nuo­smu­kio žmo­nės ti­kė­jo­si grei­tes­nių ge­ro­vės per­mai­nų“, – BNS spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Val­do­vų rū­muo­se pir­ma­die­nį tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Pa­klaus­tas dėl as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės ir kas ga­lė­tų pa­keis­ti jį par­ti­jos ly­de­rio pos­te, A.But­ke­vi­čius sa­ko, kad su­va­žia­vi­mas, ku­ria­me ta­ry­ba tu­rės ap­sisp­ręs­ti dėl ly­de­rio, vyks ki­tą­met.

„Bus dis­ku­si­ja par­ti­jos ta­ry­bo­je, pre­zi­diu­me. Kol kas ne­su nu­ma­tęs – pas mus par­ti­ja nė­ra to­kia, kad kaip po­nas Lands­ber­gis ga­li pa­skir­ti anū­ką („..) esa­me par­ti­ja de­mo­kra­tiš­ka, ti­krai tu­ri­me ke­le­tą kan­di­da­tų ir ti­ki­mės,kad ga­na sėk­min­gai bus iš­rink­tas pir­mi­nin­kas. Šian­dien ti­krai ne­no­rė­čiau dar įvar­din­ti“, – sa­kė jis.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) skai­čiuo­ja, kad 21 par­ti­jos kan­di­da­tas pa­te­ko į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je po pir­mo­jo tu­ro so­cial­de­mo­kra­tai li­ko tre­ti po Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVSŽ) ir kon­ser­va­to­rių, ga­vę 14,5 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mą.

A.But­ke­vi­čius taip pat ne­ma­no, kad so­cial­de­mo­kra­tų po­pu­lia­ru­mo kri­ti­mą ga­lė­jo lem­ti Sei­mo pri­im­tos li­be­ra­lios Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sos. Jas jis va­di­no „drą­siu, is­to­ri­niu žings­niu“, prem­je­ras taip pat var­di­jo so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bės nu­veik­tus dar­bus, kal­ti­no ži­niask­lai­dą, ku­ri esą „sklei­dė ne­igia­mą in­for­ma­ci­ją“ ir pri­pa­ži­no, kad „po­li­ti­niai skan­da­lai už­go­žė vi­są po­zi­ty­vą, ku­ris bu­vo pa­mirš­tas“.

„Kai kas sa­ko, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas yra soc­de­mų šū­vis sau į ko­ją. Tai aš no­rė­čiau at­sa­ky­ti: aš ma­nau, kad ge­riau šū­vis sau į ko­ją, nei šū­vis Lie­tu­vai į smil­ki­nį“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas tei­si­no­si, kad dėl Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų ne­pa­vy­ko pa­di­din­ti įšal­dy­tų biu­dže­ti­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų, pa­di­din­ti so­cia­li­nių iš­mo­kų ne­įga­lie­siems, so­cia­li­nėms gru­pėms.

„Aiš­ku, tai bu­vo vie­nas iš fak­to­rių, kur ši­tie mū­sų rin­kė­jai, ku­rie bal­suo­da­vo už mus, ti­kė­jo­si, kad po to, kai bu­vo su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mai, ne tik grą­žin­si­me, bet jie pra­dės ju­dė­ti. Per aš­tuo­ne­ris me­tus mes ba­zi­nio dy­džio nė vie­no ne­pa­ju­di­no­me dėl su­bjek­ty­vių ir ob­jek­ty­vių prie­žas­čių“, – pri­pa­ži­no jis.

Klau­sia­mas, ko­kią įta­ką par­ti­jos pa­lai­ky­mui tu­rė­jo į ka­den­ci­jos pa­bai­gą ypač jun­ta­ma jo ir pre­zi­den­tės prieš­prie­ša, prem­je­ras ti­ki­no, kad bu­vo pa­teik­ta daug in­for­ma­ci­jos „pra­si­len­kiant su ti­kro­ve ir su tie­sa“.

„Ma­nau, kad tam ti­krą įta­ką tu­rė­jo, bet, aš ma­nau, tai ne­bu­vo di­de­lė įta­ka. Pa­gal sa­vo as­me­ni­nius rei­tin­gus – jie ma­no at­žvil­giu yra aga­na aukš­ti. Ma­nau, lai­kas par­odys, kur bu­vo tie­sa, kur bu­vo me­las“, – ti­ki­no prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čiui pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re sa­vo apy­gar­do­je pa­vyk­da­vo lai­mė­ti nuo 2004-ųjų. 2012 me­tais už jį Vil­ka­viš­ky­je bal­sa­vo 66,03 proc. rin­kė­jų, 2008 me­tais – 63,9 proc., 2004 me­tais – 57,5 proc. rin­kė­jų.

Sa­vo są­ly­gi­nę ne­sėk­mę Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, kur dau­gy­bę me­tų bu­vo iš­ren­ka­mas pir­ma­ja­me tu­re, prem­je­ras aiš­ki­no per men­ku sa­vo par­ody­tu dė­me­siu rin­kė­jams ir ver­ti­no tai kaip rin­kė­jų pro­tes­tą prieš val­dan­čiuo­sius.

„Kaip ma­to­me, vi­suo­se kai­miš­kuo­se ra­jo­nuo­se už Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą bal­sa­vo taip, kaip, aš at­si­me­nu, kaž­ka­da ti­kriau­siai 1992–1996 me­tais – bu­vo tam ti­kra eu­fo­ri­ja ne­bal­suo­ti už tas par­ti­jas, ku­rios yra ar tuo me­tu bu­vo val­džio­je, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas. – Aš kaip mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ro­džiau ma­žą dė­me­sį apy­gar­do­je, re­tai su­si­ti­ki­nė­jau su rin­kė­jais Vil­ka­viš­ky­je, o anks­čiau aš lan­ky­da­vau­si per mė­ne­sį ir 3–4 kar­tus. (...) per me­tus pra­ktiš­kai ne­tu­rė­jau nė vie­no su­si­ti­ki­mo su vi­suo­me­ne, ma­tyt, tai at­si­lie­pė ne­igia­mai ma­no at­žvil­giu“.

Prem­je­ras pa­žy­mė­jo, kad so­cial­de­mo­kra­tai ti­ki­si da­ly­vau­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ir yra pa­si­ruo­šę kal­bė­ti su vi­so­mis po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis.