A. Butkevičius: prie Tautinių mažumų įstatymo bus grįžtama pavasarį
Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mas pa­dė­tų už­ti­krin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų tei­ses, prie jo pro­jek­to svars­ty­mo Sei­mas tu­ri grįž­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Kaip pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba, prem­je­ras, ket­vir­ta­die­nį Tau­ti­nių bend­ri­jų na­muo­se su­si­ti­kęs su Tau­ti­nių bend­ri­jų ta­ry­bos na­riais su­ta­rė, kad nors vi­sas tau­ti­nių ma­žu­mų tei­ses Lie­tu­vo­je už­ti­kri­na Kons­ti­tu­ci­ja, įvai­rūs įsta­ty­mai ir tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tai, ra­ti­fi­kuo­ta Eu­ro­pos Ta­ry­bos Tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­ja, rei­ka­lin­gas ir Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mas. Anot Vy­riau­sy­bės va­do­vo, prie pro­jek­to svars­ty­mo Sei­mas tu­ri grįž­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Per su­si­ti­ki­mą A.But­ke­vi­čius taip pat pa­si­džiau­gė įsteig­tu Tau­ti­nių ma­žu­mų de­par­ta­men­tu, ku­ris, pa­sak jo, pa­dės tau­ti­nių bend­ri­jų at­sto­vams vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti ša­lies vi­suo­me­ni­nia­me, po­li­ti­nia­me ir kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, ug­dy­ti jų pi­lie­tiš­ku­mą, to­le­ran­ci­ją, ne­pa­kan­tu­mą tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mui.

„No­riu pa­si­džiaug­ti, kad Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ir nuo šių me­tų lie­pos 1 d. pra­de­da veik­ti Tau­ti­nių ma­žu­mų de­par­ta­men­tas. Jis rū­pin­sis et­no­po­li­ti­kos for­ma­vi­mu ir įgy­ven­di­ni­mu, taip pat ir pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mu. Šis mū­sų spren­di­mas, ne­abe­jo­ju, taip pat pri­si­dės prie tau­ti­nių bend­ri­jų in­te­re­sų ir po­rei­kių ten­ki­ni­mo, tau­ti­nio ta­pa­tu­mo iš­sau­go­ji­mo“, – sa­kė prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gė, kad tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai Lie­tu­vo­je yra la­bai ak­ty­vūs ir pri­mi­nė, kad ša­lis tu­ri di­džiau­sią Eu­ro­po­je tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų skai­čių – dau­giau kaip 70 mo­kyk­lų len­kų dės­to­mą­ja kal­ba ir dau­giau kaip 50 – ru­sų dės­to­mą­ja kal­ba.

2011 me­tų Gy­ven­to­jų ir būs­to su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­no 154 tau­ty­bių gy­ven­to­jai. Lie­tu­viai su­da­rė 84,2 proc. ša­lies gy­ven­to­jų, ki­tų tau­ty­bių at­sto­vai – 15,8 proc.