A. Butkevičius: prezidentė neišlaikė nešališkumo testo
Ka­den­ci­ją bai­gian­tis prem­je­ras ir so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia ju­tęs ma­žiau­siai me­tus tru­ku­sį pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės spau­di­mą rin­kė­jams ne­pa­lai­ky­ti so­cial­de­mo­kra­tų ir sa­ko, kad ji prieš ir per Sei­mo rin­ki­mus „neiš­lai­kė ne­ša­liš­ku­mo tes­to“.

„Ji ti­krai ne­iš­lai­kė ne­ša­liš­ku­mo tes­to, ir aš to ne­bi­jau pa­sa­ky­ti. Aš ma­nau, kad pre­zi­den­tai, kal­bant dau­gis­kai­ta, taip ne­tu­ri ir ne­ga­lė­tų elg­tis“, – nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Bu­vo la­bai, ma­nau, ge­rai par­uoš­ta stra­te­gi­ja, pa­nau­do­jant tam ti­krus rak­ti­nius žo­džius, t. y. at­si­nau­ji­ni­mas, po­ky­čiai, per­mai­nos. Ki­ta kryp­tis, ku­ri bu­vo tie­sio­giai nu­kreip­ta į Vy­riau­sy­bę, kas kaip žmo­gui man as­me­niš­kai bu­vo la­bai skau­du klau­sy­tis ir gir­dė­ti, bu­vo „ko­rup­ci­ja“, „va­gys“, „neį­ga­li Vy­riau­sy­bė“. Kai nuo­lat, apie me­tus, tuos rak­ti­nius žo­džius kar­to­ji, sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ne­ma­ža da­lis žmo­nių tuo pa­ti­ki“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jis lin­kė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tui į prem­je­rus Sau­liui Skver­ne­liui už­si­ti­krin­ti Pre­zi­den­tū­ros pa­lai­ky­mą.

So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas tap pat sa­kė, kad Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­tas pri­klau­sys „vals­tie­čiams“, ta­čiau ku­ris iš ne­ofi­cia­liai įvar­di­ja­mų ga­li­mų kan­di­da­tų bū­tų par­an­kes­nis, ne­atsk­lei­dė.

Por­ta­las lrt.lt tre­čia­die­nį skel­bė, kad ne­ofi­cia­liai LVŽS kan­di­da­tais į par­la­men­to va­do­vus įvar­di­ja­mi par­la­men­ta­rė Ri­ma Baš­kie­nė ar A.Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to de­ka­nas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

LVŽS ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pir­ma­die­nį ofi­cia­liai pra­dė­jo de­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų. 31 man­da­tą už­si­ti­kri­nę an­tri rin­ki­muo­se li­kę kon­ser­va­to­riai de­ry­bo­se ne­da­ly­vau­ja ir tu­rė­tų lik­ti opo­zi­ci­jo­je.