A. Butkevičius prašys detalesnės informacijos apie V. Gedvilą
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tvir­ti­na, kad pra­šys Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos apie „dar­bie­čių“ kan­di­da­tą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus Vy­dą Ged­vi­lą.

Tai jis tei­gė nu­spren­dęs pa­da­ry­ti, nes pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės jam pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir jo tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja iš STT apie V.Ged­vi­lą ne­su­tam­pa.

„Aš šian­dien ry­te su­si­ti­kau su STT va­do­vu - ži­nau, ko­kią jis in­for­ma­ci­ją tei­kė pre­zi­den­tei, ko­kią man pre­zi­den­tė tei­kė, bet tai jau da­ro­si iš da­lies juo­kin­ga, kai apie tai vie­šai kal­ba­ma. Bet aš ži­nau, kad esu tei­sus. (...) Šian­dien kaip tik tą raš­tą par­uo­šiu STT va­do­vui, kad jis par­uoš­tų man in­for­ma­ci­ją de­ta­les­nę. Ti­krai aš su ta in­for­ma­ci­ja su­si­pa­žin­siu ir, aš ma­nau, pa­si­baigs šio klau­si­mo es­ka­la­vi­mas, pa­nai­kins vi­sas in­terp­re­ta­ci­jas ir abe­jo­nes“, - Lie­tu­vos ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas vė­liau žur­na­lis­tams Sei­me tvir­ti­no, kad ir ki­tos tei­sė­sau­gos tar­ny­bos, ne tik STT, ga­li pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tą į mi­nis­trus.

Prem­je­ras kol kas ne­at­sa­ko į klau­si­mą, ar jam su­teik­ta žo­di­nė in­for­ma­ci­ja ga­li pa­keis­ti jo nuo­mo­nę dėl V.Ged­vi­lo kan­di­da­tū­ros tei­ki­mo į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus.

„Ne­ga­liu da­ry­ti iš­anks­ti­nių iš­va­dų. Kai su ta pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja su­si­pa­žin­siu, ta­da ir pri­im­siu spren­di­mą. Dėl to ir pa­pra­šiau de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos, ku­ri bus pri­sta­ty­ta man vie­nam as­me­niš­kai ir ji bus tą pa­čią die­ną grą­žin­ta“, - tei­gė jis.

Pa­pil­do­mą me­džia­gą A.But­ke­vi­čius ti­ki­si gau­ti tre­čia­die­nį.

Jis ti­ki­no su pa­čiu V.Ged­vi­lu su­si­ti­kęs tris kar­tus ir „dar­bie­tis“ at­sa­kė į vi­sus jam ki­lu­sius klau­si­mus.

„Aš jam pa­žy­mos ne­pa­tei­kiau, bet aš jam už­da­vi­nė­jau tam ti­krus klau­si­mus, į ku­riuos jis man at­sa­kė ir aš juo pa­ti­kė­jau. Da­bar man rei­kia įsi­ti­kin­ti, kur yra ga­lu­ti­nė tie­sa“, - sa­kė prem­je­ras.

D.Gry­baus­kai­tė ne­su­ti­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru skir­ti V.Ged­vi­lo rem­da­ma­si iš STT gau­ta in­for­ma­ci­ja, tuo me­tu prem­je­ras ti­ki­na, kad ši in­for­ma­ci­ja ne­ga­li už­kirs­ti ke­lio „dar­bie­čiui“ gau­ti pos­tą.

STT an­tra­die­nį in­for­ma­vo, kad prem­je­rui ir pre­zi­den­tei bu­vo pa­teik­ta vie­no­da in­for­ma­ci­ja apie kan­di­da­tą į mi­nis­trus. STT in­for­ma­ci­ja yra įslap­tin­ta. V.Ged­vi­las par­eiš­kė, kad no­rė­tų jos pa­vie­ši­ni­mo.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Re­nal­das Vaisb­ro­das an­tra­die­nį sa­kė, kad pri­im­da­ma spren­di­mą pre­zi­den­tė va­do­va­vo­si „in­for­ma­ci­ja, ku­ri jai bu­vo prie­ina­ma ir pa­teik­ta STT pa­žy­mo­je“.

Pa­klaus­tas, ar pre­zi­den­tė lai­ky­sis to­liau lai­ky­sis pri­nci­po rink­tis iš ke­lių kan­di­da­tų į mi­nis­trus, pa­ta­rė­jas at­sa­kė, kad lau­kia­ma, kol prem­je­ras pa­teiks nau­ją „kan­di­da­tą ar kan­di­da­tus“.

Sei­mas an­tra­die­nį taip pat svars­tys ke­tu­rių dar­bie­čių siū­ly­mą, jog vals­ty­bės va­do­vams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ga­lė­tų bū­ti iš­slap­tin­ta, jei to pa­pra­šy­tų pre­zi­den­tas, prem­je­ras, Sei­mo pir­mi­nin­kas, ir su tuo su­tik­tų pats as­muo bei kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas.