A. Butkevičius po dvejų metų LSDP lyderiu norėtų matyti jauną politiką
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius at­ei­ty­je Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­riu no­rė­tų ma­ty­ti jau­ną po­li­ti­ką ir ža­da tai ap­tar­ti penk­ta­die­nį vyk­sian­čia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me.

„Jei­gu, aiš­ku, man ati­duos pa­si­ti­kė­ji­mą, tai po to bus ma­no ma­ny­mu įvar­din­ti ke­li jau­ni mū­sų po­li­ti­kai ir bus aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus iki ki­to su­va­žia­vi­mo ši­tie po­li­ti­kai, vie­nas iš tų po­li­ti­kų, tu­rė­tų jau bū­ti iš­rink­tas į par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Kaip ga­li­mus par­ti­jos va­do­vus jis įvar­di­jo Jo­na­vos me­rą Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių, Vil­niaus vi­ce­me­rą Gin­tau­tą Pa­luc­ką, Sei­mo na­rį Ju­rą Po­že­lą, sa­vo pa­ta­rė­ją Jus­tą Pa­nkaus­ką, jau­nų­jų so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Bu­ro­ką.

„Ti­krai tuos žmo­nes įvar­din­siu su­va­žia­vi­me – kad jie tie­siog svei­kai ga­lė­tų vi­du­je kon­ku­ruo­ti“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

A.But­ke­vi­čius tei­gia be­si­ti­kin­tis iš šių po­li­ti­kų svei­kos kon­ku­ren­ci­jos, taip pat jie tu­rė­tų bū­ti ži­no­mi ne tik par­ti­jos vi­du­je, bet ir vi­so­je ša­ly­je.

„Vien jau­nys­tė ne­nu­le­mia – rei­kia ži­no­mu­mo ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas bus iš­rink­tas penk­ta­die­nį vyk­sian­čia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A.But­ke­vi­čius LSDP va­do­vau­ja nuo 2009 me­tų.