A. Butkevičius planuoja kurti nacionalines oro linijas
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai yra su­in­te­re­suo­ti pri­si­dė­ti prie na­cio­na­li­nių oro li­ni­jų kū­ri­mo Lie­tu­vo­je. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­žy­mi, kad na­cio­na­li­nio ve­žė­jo klau­si­mas bus spren­džia­mas pa­si­bai­gus me­ro rin­ki­mams Vil­niu­je.

„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mes lau­kia­me da­bar kol pa­si­baigs rin­ki­mai Vil­niaus mies­te. Mes tu­ri­me ke­le­tą pla­nų kaip tu­rė­ti aiš­kią oro li­ni­jų kom­pa­ni­ją ir ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ruo­šu­si, jei at­eis rim­tas in­ves­tuo­to­jas, pri­si­dė­ti prie tos prog­ra­mos su­kū­ri­mo“, - ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, pri­si­dė­ti prie na­cio­na­li­nių oro li­ni­jų su­kū­ri­mo no­rė­tų ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai.

„Jei­gu gry­nai to­kia kom­pa­ni­ja kaip na­cio­na­li­nis ve­žė­jas bū­tų tik lie­tu­viš­ka kom­pa­ni­ja, ti­krai ji, var­gu, ar tu­ri aiš­kią pers­pek­ty­vą žiū­rint į at­ei­tį. Mes da­bar dir­ba­me su tam ti­krom ki­tom kom­pa­ni­jom ir jos vis dėl­to yra su­in­te­re­suo­tos čia in­ves­tuo­ti ir pra­dė­ti dar­bus“, - kal­bė­jo prem­je­ras.

Dėl fi­nan­si­nių prob­le­mų 2009 me­tų pra­džio­je skry­džius nu­trau­kė šiuo me­tu jau ban­kru­ta­vu­si oro li­ni­jų bend­ro­vė „fly­LAL-Lit­hua­nian Air­li­nes“.

2013-ųjų va­sa­rą skry­džius pra­dė­jo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­ma skry­džių bend­ro­vė „Air Li­tua­ni­ca“.