A. Butkevičius: Pirmoji G.Palucko užduotis – suformuoti komandą ir įgyti visuomenės pasitikėjimą
Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas G.Pa­luc­kas pir­miau­sia tu­rės su­for­muo­ti ko­man­dą ir įgy­ti par­tie­čių ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą, sa­ko da­bar­ti­nis par­ti­jos ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Kiek­vie­no pir­mi­nin­ko tiks­las yra su­bur­ti vie­nin­gą ko­man­dą, įgy­ti pa­si­ti­kė­ji­mą par­ti­jos bi­čiu­lių ir, svar­biau­sia, Lie­tu­vos žmo­nių“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, Sei­me ne­dir­ban­čio G.Pa­luc­ko taip pat lauks iš­šū­kis dirb­ti su par­la­men­to So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja.

„Ka­dan­gi (G.Pa­luc­kas) nė­ra Sei­mo na­rys, vis tiek aš ma­nau, kad jis tu­rės da­ly­vau­ti ir frak­ci­jos po­sė­džiuo­se, (...) ir or­ga­ni­zuo­ti val­dy­bos po­sė­džius ti­kriau­siai Sei­me“, – kal­bė­jo bu­vęs mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

An­tra­ja­me tie­sio­gi­nių pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­re G. Pa­luc­kas var­žė­si su ūkio mi­nis­tru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, G.Pa­luc­kas rin­ki­muo­se su­rin­ko 5190, o M.Sin­ke­vi­čius – 4781 bal­sus. Šiuos re­zul­ta­tus per tris die­nas dar tu­rės pa­tvir­tin­ti LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

G.Pa­luc­kas per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ža­dė­jo pa­keis­ti di­džią­ją da­lį par­ti­jos va­do­vy­bės, jei­gu bū­tų iš­rink­tas.

A.But­ke­vi­čius jo pa­ža­dus va­di­no ra­di­ka­les­niais nei M.Sin­ke­vi­čiaus, ta­čiau tei­gė ne­si­bai­mi­nan­tis, kad ga­li ne­be­lik­ti par­ti­jos eli­te.

„Aš nie­ka­da ne­si­bai­mi­nau, nes ma­no gy­ve­ni­mo ke­lias yra toks, kad nie­ka­da ne­si­ver­žiau į jo­kias par­ei­gas“, – BNS sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

„Nie­ka­da ne­truk­dy­siu, o jei­gu bū­siu rei­ka­lin­gas, aš vi­sa­da pa­dė­siu. Nie­ka­da ne­bu­vau žmo­gus, ku­ris va­do­vau­tų­si pa­vy­du, ne­apy­kan­ta ar kerš­tu“, – pri­dū­rė jis.

G.Pa­luc­kas par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gas pra­dės ei­ti ge­gu­žės 6 die­ną so­cial­de­mo­kra­tų su­va­žia­vi­me.