A. Butkevičius: partiečiai atsisakė vadovauti socialiniams reikalams
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius kra­to­si kal­ti­ni­mų, kad iš­kei­tęs So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją (SADM) į Ūkio iš­da­vė so­cial­de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, jis siū­lė ke­liems par­tie­čiams va­do­vau­ti SADM, bet šie at­si­sa­kė. Prem­je­ro tei­gi­mu, tarp jų bu­vo ir par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas, ku­ris su ki­tais de­ry­bi­nin­kai pa­si­ra­šė laiš­ką va­do­vy­bei, kad pa­si­rink­da­ma va­do­vau­ti ne SADM, o Ūkio mi­nis­te­ri­jai par­ti­ja de­mons­truo­ja, kad „ir to­liau no­ri gin­ti ne žmo­nių, o vers­lo su­bjek­tų in­te­re­sus“.

„Dėl SADM, aš pa­siū­liau ir po­niai (Vi­li­jai) Blin­ke­vi­čiū­tei užimt ši­tas par­ei­gas, ji at­si­sa­kė, pa­siū­liau ir po­nui Sy­sui užim­ti šias par­ei­gas, jis at­si­sa­kė, ir po to aš ne­ma­tau ga­li­my­bės, ku­ris bū­tų kom­pe­ten­tin­gas, ir pa­sa­kiau, kad mes ki­toj sri­ty tu­rė­tu­mėm kom­pe­ten­tin­ges­nių par­ti­jos na­rių, ku­rie ga­lė­tų sėk­min­gai at­sto­vau­ti Vy­riau­sy­bei“, – ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

A.Sy­sas BNS tie­siai ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar jam bu­vo siū­ly­ta SADM va­do­vo kė­dė. „Va­kar prem­je­ras sa­kė, kad pa­bė­gau iš de­ry­bų, to­dėl ne­ži­no­jau, kad su­ta­rėm ki­tą mi­nis­te­ri­ją, aš da­bar ne­ži­nau, kuo ti­kė­ti“, – į klau­si­mą, ar jam siū­ly­tas SADM va­do­vo pos­tas, at­sa­kė A.Sy­sas.

Perk­laus­tas, ar prem­je­ras jo tei­ra­vo­si, ar su­tik­tų va­do­vau­ti SADM, A.Sy­sas at­sa­kė: „Ga­li­ma, ne­at­sa­ki­nė­siu į ši­tą klau­si­mą, nes prem­je­ras vėl in­terp­re­tuos skir­tin­gai. Ne­at­sa­ki­nė­siu į ši­tą klau­si­mą, nes va­kar jis ma­ne ap­kal­ti­no, kad iš­ėjau iš val­dy­bos po­sė­džio, ku­rio ne­gir­dė­jau, o šian­dien ap­kal­ti­no, kad aš at­si­sa­kiau“.

Dėl de­ry­bų už par­tie­čių nu­ga­rų ap­kal­tin­tas so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas taip pat tvir­ti­no, jog su­si­ti­ki­mas, per ku­rį bu­vo nu­spręs­ta keis­tis mi­nis­te­ri­jo­mis, įvy­ko „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio ini­cia­ty­va.

„Jo­kių slap­tų su­si­ta­ri­mų nė­ra. Jei jau la­bai at­vi­rai kal­bėt, tai pir­miau­sia tam ti­kri žmo­nės, ku­rie gal­būt ne­no­rė­jo, kad bū­tų su­da­ry­ta koa­li­ci­ja, bu­vo nu­si­tei­kę likt opo­zi­ci­joj, ke­lia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Po pir­ma­die­nio mū­sų de­ry­bi­nio su­si­ti­ki­mo su „vals­tie­čių“ at­sto­vais, kai ku­rie mū­sų po­li­ti­kai da­vė ko­men­ta­rus in­ter­viu, apie ku­riuos mes bu­vo­me su­si­ta­rę ne­kal­bė­ti. Ir aš va­ka­re su­si­lau­kiau po­no Kar­baus­kio skam­bu­čio, ir pa­pra­šė ki­tą die­ną su­si­tikt su ma­nim. Iš po­kal­bio te­le­fo­nu su­pra­tau, kad kai ku­rie mū­sų par­ti­jos de­ry­bi­nin­kai per­žen­gė pa­do­ru­mo ri­bas, ko­men­tuo­da­mi kai ku­riuos da­ly­kus, ku­rie vy­ko pa­si­ta­ri­mo me­tu. Aš jo pa­pra­šiau, kad iš ma­no pu­sės dar bū­tų vie­nas at­sto­vas, frak­ci­jos se­niū­nė, kad ne­bū­tų kal­ba­ma, kaip jūs pa­mi­nė­jot, kad aš iš­da­viau kai ku­rias ver­ty­bes, aš su (Ire­na) Šiau­lie­ne da­ly­va­vau“, – pa­sa­ko­jo A.But­ke­vi­čius.

Klau­sia­mas, kas bus tei­kia­mas į Ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pos­tą, A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad kan­di­da­tū­rą pri­sta­tys per pre­zi­diu­mo po­sė­dį penk­ta­die­nį.

Kai ku­rie so­cial­de­mo­kra­tų de­ry­bi­nin­kai tre­čia­die­nį vie­šai pa­si­pik­ti­no tik prie de­ry­bų sta­lo su­ži­no­ję, kad so­cial­de­mo­kra­tai va­do­vaus ne SADM, o Ūkio mi­nis­te­ri­jai – anot jų, taip par­ti­ja pa­da­rė stra­te­gi­nę klai­dą, at­si­sa­ky­da­ma va­do­vau­ti sri­čiai, ku­ri pa­gal ideo­lo­gi­ją tu­rė­jo tap­ti so­cial­de­mo­kra­tų pri­ori­te­tu.

Vi­sa so­cial­de­mo­kra­tų de­ry­bi­nė gru­pė, iš­sky­rus A.But­ke­vi­čių ir frak­ci­jos se­niū­nę I.Šiau­lie­nę, tre­čia­die­nį par­ti­jos ta­ry­bai, pre­zi­diu­mui bei val­dy­bai par­eiš­kė at­ski­rą­ją nuo­mo­nę dėl koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mo są­ly­gų, ne­pri­tar­da­mi spren­di­mui at­si­sa­ky­ti va­do­vau­ti SADM. At­ski­rą­ją nuo­mo­nę pa­si­ra­šė And­rius Pa­lio­nis, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, A.Sy­sas, Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Raš­te tei­gia­ma, kad pa­si­rink­da­ma va­do­vau­ti ne SADM, o ūkio mi­nis­te­ri­jai par­ti­ja de­mons­truo­ja, kad „ir to­liau no­ri gin­ti ne žmo­nių, o vers­lo su­bjek­tų in­te­re­sus“. Taip pat tei­gia­ma, kad val­dy­bos po­sė­dy­je bu­vo siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos bei­gi de­ry­bi­nė gru­pė bu­vo įpa­rei­go­ta de­rė­tis dėl va­do­va­vi­mo ket­vir­tai mi­nis­te­ri­jai, bet šis klau­si­mas per de­ry­bas net ne­bu­vo kel­tas.

Par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas A. Sy­sas bei ki­tas de­ry­bi­nės gru­pės na­rys G.Pa­luc­kas tre­čia­die­nį pa­tvir­tin­to, jog at­si­sa­ky­ti va­do­va­vi­mo SADM iš­kei­čiant ją į Ūkio mi­nis­te­ri­ją su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ku Ra­mū­nu Kar­baus­kiu vie­nas­me­niš­kai su­de­rė­jo A.But­ke­vi­čius, o apie spren­di­mą jie su­ži­no­jo jau sė­dė­ti prie de­ry­bų sta­lo su „vals­tie­čiais“.

S. Skver­ne­lis ne­at­me­ta ir ki­tų variantų

Koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tai ga­li bū­ti tei­kia­mi ir į ki­tas mi­nis­te­ri­jas, nei šiuo me­tu yra su­tar­ta abie­jų koa­li­ci­ją for­muo­jan­čių par­ti­jų de­ry­bi­nin­kų, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų (LVŽS) są­jun­gos kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis.

Šiuo me­tu LVŽS su­ta­rę su so­cial­de­mo­kra­tais, jog šiems ati­teks Ūkio, Už­sie­nio rei­ka­lų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, nors ke­tu­ri iš še­šių so­cial­de­mo­kra­tų de­ry­bi­nin­kų tre­čia­die­nį par­eiš­kė ne­su­tin­kan­tys su to­kiais de­ry­bų re­zul­ta­tais ir įvar­di­ja juos kaip prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus sa­vi­va­lę.

„Tai yra vi­daus rei­ka­las, su­nku bū­tų ko­men­tuo­ti, bet tur­būt rei­kia su­vok­ti, kad kal­ba­me apie ki­to­kius Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo pri­nci­pus. Tai ne­bus taip, kaip įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad kaž­kas nu­spręs, jog vie­nas ar ki­tas as­muo tu­ri bū­ti mi­nis­te­ri­jo­je – aš pa­si­rink­siu gal­būt ir ki­to­kių va­rian­tų“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis, ko­men­tuo­da­mas so­cial­de­mo­kra­tų ne­su­ta­ri­mus.

„Tu­ri­me žiū­rė­ti į ga­li­mus kan­di­da­tus, ieš­ko­ti ge­riau­sių: jei bū­tų iš jų žmo­gus, ku­ris ati­tik­tų ge­riau­siai ki­tą mi­nis­te­ri­ja, jis ga­li tap­ti kan­di­da­tu į mi­nis­trus. Pa­brė­žiu, kal­ba­me ne apie jū­sų ir mū­sų mi­nis­te­ri­jas su­tar­ty­je, bet apie mū­sų bend­rą Vy­riau­sy­bę“, – pri­dū­rė jis.

Da­bar­ti­niai su­si­ta­ri­mai pa­siek­ti po to, kai de­ry­bi­nin­kams va­do­vau­jan­tis A.But­ke­vi­čius ir bei frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė su­si­ti­ko su LVŽS va­do­vu Ra­mū­nų Kar­baus­kiu. LVŽS ly­de­ris sa­ko, kad su­si­ti­ki­mas su A.But­ke­vi­čium ir I.Šiau­lie­ne at­ski­rai vy­ko jo ini­cia­ty­va. Li­ku­si da­lis de­ry­bi­nin­kų – And­rius Pa­lio­nis, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, A.Sy­sas, Gin­tau­tas Pa­luc­kas – tre­čia­die­nį par­ti­jos ta­ry­bai, pre­zi­diu­mui bei val­dy­bai par­eiš­kė at­ski­rą­ją nuo­mo­nę dėl koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mo są­ly­gų. Jie ne­pri­ta­ria spren­di­mui at­si­sa­ky­ti va­do­vau­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM), taip pat prie­kaiš­tau­ja, kad ne­si­de­rė­ta ir dėl ket­vir­tos mi­nis­te­ri­jos, ne­at­si­sa­ky­ta Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, nors to siek­ti de­ry­bi­nin­kams pa­ve­dė par­ti­jos val­dy­ba.

S.Skver­ne­lis ne­ma­to prob­le­mų, kad dėl įtam­pų so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bė­je ga­li kil­ti prob­le­mų dar­bui koa­li­ci­jo­je.

„Ne, ti­krai ne­ma­nau“, – tei­gė jis, pa­klaus­tas, ar dėl to ga­li bū­ti at­si­sa­ky­ta da­bar su­de­rė­tų da­ly­kų ir de­ra­ma­si iš nau­jo.

Por­ta­lo 15min.lt kon­fe­ren­ci­jo­je ket­vir­ta­die­nį jis vis dėl­to ste­bė­jo­si A.But­ke­vi­čiaus pa­si­rin­ki­mu so­cial­de­mo­kra­tams ar­ti­mą So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją (SADM) iš­keis­ti į Ūkio, sa­ky­da­mas, jog so­cial­de­mo­kra­tų vie­to­je šią sri­tį ti­krai bū­tų pa­si­rin­kęs.

„Aš ma­nau, kad jie tu­ri stip­rių kan­di­da­tų. Na­tū­ra­liai, tra­di­ciš­kai, tai bu­vo vie­na iš svar­biau­sių sri­čių“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Tai yra jų po­zi­ci­ja, jų ap­sisp­ren­di­mas. Aš ti­krai gal­vo­jau, ti­kė­jau­si kad ši­ta mi­nis­te­ri­ja, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, pa­gal jų par­ti­jos fi­lo­so­fi­ją (ati­teks jiems). Kur dau­giau, jei ne čia pa­ban­dy­ti ki­taip at­sisk­leis­ti. Juo la­biau, kad ir man, jei aš bū­siu mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, ir mū­sų par­ti­jai, ku­ri prog­ra­mo­je ti­krai daug dė­me­sio tam ski­ria, ši­ta sri­tis la­bai svar­bi yra, – sa­kė S.Skver­ne­lis. – Gal­būt bu­vo bai­mės, kad jei ne­pa­si­seks, kaž­kas ban­dys su­vers­ti kal­tę (...). Ti­krai tos bai­mės ne­tu­rė­jo bū­ti, bet toks spren­di­mas yra ir aš ne­ga­liu ko­men­tuo­ti“.

S.Skver­ne­lis pa­ti­ki­no, kad de­ry­bo­se ne­bu­vo kel­ti pi­ni­gi­niai mi­nis­te­ri­jų klau­si­mai ir at­me­ta svars­ty­mus, kad so­cial­de­mo­kra­tai pa­si­rin­ko Ūkio mi­nis­te­ri­ją dėl to, jog jo­je val­do­mi di­des­ni fi­nan­si­niai srau­tai. Anot jo, SADM at­sa­kin­ga ir už Sod­ros biu­dže­tą bei iš­mo­kas, ir už di­de­lius eu­ro­pi­nius pro­jek­tus. Jis spė­lio­ja, kad Ūkio mi­nis­te­ri­ją pa­si­rin­kę so­cial­de­mo­kra­tai no­ri iš­šū­kių „pa­da­ry­ti Lie­tu­vą pa­trauk­lią tiek in­ves­ti­ci­joms, tiek kur­ti pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas, „pra­muš­ti“ ino­va­ci­jas“.

Jis pri­pa­ži­no, jog da­bar­ti­nei so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bei ne­pa­vy­ko iš­veng­ti to, ką jis pats va­di­na „par­ti­jų le­syk­lo­mis“, t.y. sa­viš­kių įdar­bi­ni­mo mi­nis­te­ri­jo­se bet ku­ria kai­na.

„Ma­to­me ti­krai, kad ne­pa­vy­ko – tai ir­gi rei­kia at­vi­rai sa­ky­ti, nes bu­vo dar­bi­na­mi vi­ce­mi­nis­trais ir mi­nis­trais žmo­nės pa­gal nuo­pel­nus par­ti­nei struk­tū­rai. Fak­tas, kad tas mo­de­lis, ku­ris bu­vo pa­si­rink­tas, ka­da bu­vo kai­šio­ja­mi mi­nis­trui vi­ce­mi­nis­trai, ku­rių jis ir ma­ty­ti ne­no­rė­jo, nes tai – ki­tos par­ti­jos kvo­ta, tai ti­krai bu­vo vi­siš­kas ab­sur­das, ma­no gal­va“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jis ti­ki­na, jog pats dirb­da­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru rin­ko­si žmo­nes ne pa­gal par­ti­nes kvo­tas, o pa­gal ge­bė­ji­mą dirb­ti ir ža­da, jog šio­je Vy­riau­sy­bė­je bu­vu­si si­tua­ci­ja ne­si­kar­tos. Nors S.Skver­ne­lis ža­da, kad sa­vo ko­man­dą mi­nis­trai ga­lės rink­tis lais­vai, kan­di­da­tū­ras, vis dėl­to, pri­va­lės de­rin­ti su juo.

„Da­bar mi­nis­trai ti­krai tu­rės ga­li­my­bę ko­man­dą rink­tis pa­tys, ne pa­gal par­ti­nę iš­ti­ki­my­bę, bet tais pa­čiais kri­te­ri­jais, kaip ir ski­ria­mi mi­nis­trai. Be abe­jo – tai tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku, tu­ri bū­ti bend­ras spren­di­mas“ – sa­ko jis.

Tre­čia­die­nį „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vai pa­si­ra­šė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­tį. Pa­gal ją, prem­je­ro ir Sei­mo pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ras teiks LVŽS, o pos­tai Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je bus pa­skirs­ty­ti at­siž­vel­giant į iš­ko­vo­tų man­da­tų par­la­men­te skai­čių, ta­čiau kon­kre­čiai, ku­rioms mi­nis­te­ri­joms ku­rios par­ti­jos va­do­vaus, su­tar­ty­je ne­įra­šy­ta.

Per de­ry­bas su­tar­ta, kad „vals­tie­čiai“ teiks kan­di­da­tus į 11 mi­nis­te­ri­jų va­do­vus, so­cial­de­mo­kra­tai – į tri­jų. Pa­sta­rie­siems te­ko Tei­sin­gu­mo, Už­sie­nio rei­ka­lų ir Ūkio mi­nis­te­ri­jos.

Per spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ iš­ko­vo­jo 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, so­cial­de­mo­kra­tai – 17.