A. Butkevičius: Pabėgėlius reikia „motyvuoti“, kad jie norėtų atvykti į Lietuvą
Grai­ki­jo­je kol kas ne­at­si­ran­dant pa­bė­gė­lių, ku­rie no­rė­tų bū­ti per­kel­ti į Lie­tu­vą, prem­je­ras ti­ki­na, kad jiems rei­kia su­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie mū­sų ša­lį bei juos „mo­ty­vuo­ti“.

Anot prem­je­ro, pa­grin­di­nė prob­le­ma, ko­dėl mig­ran­tai ne­no­ri vyk­ti į Lie­tu­vą, yra tai, kad jie ži­no tik tas Eu­ro­pos ša­lis, į ku­rias iki šiol plū­do dau­giau­sia pa­bė­gė­lių: Vo­kie­ti­ją, Aus­tri­ją, Grai­ki­ją, Ita­li­ją ir Šve­di­ją.

„Ma­nau, kad čia yra lai­ko klau­si­mas, nes bus dis­ku­tuo­ja­ma ir gal­vo­ja­ma, kaip vis dėl­to tie žmo­nės tu­ri bū­ti mo­ty­vuo­ti. Gal jiems trūks­ta in­for­ma­ci­jos apie kai ku­rias ša­lis, kaip Lie­tu­va, ku­ri yra ma­ža ša­lis“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis ti­ki­no kal­bė­jęs su Grai­ki­jo­je šiuo me­tu vie­šin­čiu vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tru El­vi­nu Jan­ke­vi­čiu­mi bei at­krei­pė dė­me­sį, jog sto­vyk­lo­se esan­tys pa­bė­gė­liai ne­no­ri vyk­ti ir į ki­tas Bal­ti­jos vals­ty­bes.

„Bet aš ti­kiuo­si, kad su lai­ku šis klau­si­mas bus iš­spręs­tas – ti­ki­mės, kad ge­ra­no­riš­kai kai ku­rie as­me­nys pa­si­rinks ir Lie­tu­vą“, – pri­dū­rė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Kaip BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą te­le­fo­nu iš Grai­ki­jos sa­kė E.Jan­ke­vi­čius, nors Lie­tu­va yra su­ti­ku­si vie­ną šei­mą per­kel­ti į Lie­tu­vą ar­ti­miau­siu me­tu, no­rin­čių at­vyk­ti pa­bė­gė­lių ras­ti dar ne­pa­vy­ko.

Pie­tų Eu­ro­pai su­si­dū­rus su pa­bė­gė­lių antp­lū­džiu, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja. Mig­ran­tai, pla­nuo­ja­ma, bus per­ke­lia­mi iš Grai­ki­jos ir Ita­li­jos.