A. Butkevičius nusprendė vykti į Rio de Žaneirą
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ste­bė­ti olim­pi­nių žai­di­nių į Bra­zi­li­ją skris už sa­vo pi­ni­gus. Ta­čiau jį ly­din­čių pa­ta­rė­jų ir ap­sau­gos dar­buo­to­jų ke­lio­nė bus ap­mo­kė­ta iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų.

A. But­ke­vi­čius į Rio de Ža­nei­rą pa­lai­ky­ti mū­sų olim­pie­čių tu­rė­jo vyk­ti su Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos nu­pirk­tais bi­lie­tais. Ta­čiau ke­lio­nių agen­tū­ra pa­siū­lė įsi­gy­ti lėk­tu­vo bi­lie­tus už stub­li­nan­čią kai­ną – 44 tūkst. eu­rų.

Šian­dien Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pra­ne­šė, kad prem­je­ras ra­do bi­lie­tus už kon­ku­ren­cin­gą kai­ną ir už juos su­mo­kė­jo as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis. „No­riu pa­lai­ky­ti Lie­tu­vos olim­pi­nę rink­ti­nę, ta­čiau ne­ga­lė­jau leis­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai per­mo­kė­ti už bi­lie­tus, kai vie­ša­jam pir­ki­mui pa­siū­ly­ta že­miau­sia kai­na bu­vo ge­ro­kai di­des­nė nei siū­lo­ma in­ter­ne­tu skry­džių par­da­vi­mų tink­la­piuo­se. Nu­ta­riau, kad anks­tes­nio pa­siū­ly­mo pri­va­lo­me at­si­sa­ky­ti ir ieš­ko­ti pi­ges­nio va­rian­to. Už sa­vo bi­lie­tus į olim­pi­nes žai­dy­nes Rio de Ža­nei­re su­si­mo­kė­jau as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis“, – sa­ko prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

A. But­ke­vi­čiaus ke­lio­nės bi­lie­tai kai­na­vo apie 2200 eu­rų. At­si­sa­kius vyk­ti pa­gal se­ną­ją vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­tį ir ieš­kant bi­lie­tų iš nau­jo, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja už dvie­jų pa­ta­rė­jų ke­lio­nės iš­lai­das su­mo­kė­jo apie 4,5 tūkst. eu­rų. Vieš­na­gės Bra­zi­li­jo­je me­tu prem­je­rą ly­dės ap­sau­gos dar­buo­to­jai, ku­riems už du bi­lie­tus su­mo­kės Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas.