A. Butkevičius nusiteikęs dirbti opozicijoje
Val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ža­da ar­ti­miau­siu me­tu pa­sa­ky­ti sa­vo at­ei­ties pla­nus par­ti­jo­je ir prog­no­zuo­ja, kad so­cial­de­mo­kra­tai nau­ja­ja­me Sei­me dirbs opo­zi­ci­jo­je.

„Ma­nau, kad 70 proc. (ti­ki­my­bė), kad mes dirb­si­me opo­zi­ci­jo­je“, – sek­ma­die­nį žur­na­lis­tams tei­gė A.But­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris sek­ma­die­nį pa­kar­to­ti­nia­me bal­sa­vi­me Sei­mo rin­ki­muo­se su žmo­na bal­sa­vo Nau­ja­mies­čio apy­gar­dos Ko­nars­kio rin­ki­mų apy­lin­kė­je. Šio­je apy­gar­do­je an­tra­ja­me tu­re run­gia­si kon­ser­va­to­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ir li­be­ra­las Vir­gi­li­jus Alek­na.

Iš vi­so an­tra­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se da­ly­vau­ja 21 so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti, bet jei­gu 13 man­da­tų lai­mė­jo­me dau­gia­man­da­tė­je, ge­rai bū­tų 13 (man­da­tų – BNS) ir vien­man­da­tė­se“ , – BNS sa­kė prem­je­ras, klau­sia­mas apie re­zul­ta­tų prog­no­zes po pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo.

Pa­klaus­tas, ar jau tvir­tai yra ap­sisp­ren­dęs dėl pa­si­trau­ki­mo iš par­ti­jos va­do­vų, A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad apie tai pra­neš ar­ti­miau­siu me­tu.

„Šian­dien ry­te dar ne­sa­ky­siu, bet ar­ti­miau­siu me­tu pa­sa­ky­siu sa­vo bū­si­muo­sius pla­nus“, – tei­gė jis.

Kal­bė­da­mas apie sa­vo įpė­di­nius, A.But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad į par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą ga­li pre­ten­duo­ti ir jau­ni par­tie­čiai, ir jau pa­ty­rę so­cial­de­mo­kra­tai.

„Iš jau­nų (par­ti­jos na­rių, ga­lin­čių tap­ti par­ti­jos va­do­vais – BNS) žmo­nių tar­po bu­vau jau įvar­di­jęs tris žmo­nes, gai­la, kad vie­nas iš kan­di­da­tų ly­de­rių pa­si­trau­kė iš gy­ve­ni­mo, bet dar du jau­nie­ji yra. Bet, aiš­ku yra ga­li­my­bė ir kai ku­riems ki­tiems pa­ty­ru­siems mū­sų po­li­ti­kams da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se par­ti­jos pir­mi­nin­ko. Ma­nau tu­ri ga­li­my­bę bū­ti iš­rink­ti tie, ku­rie tu­ri vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Jis pri­pa­žįs­ta, kad bu­vo pa­da­ry­ta klai­da ti­kin­tis, kad per šiuos rin­ki­mus vi­suo­me­nė par­ti­ją įver­tins pa­gal jos at­lik­tus dar­bus ir leis to­liau tęs­ti dar­bus.

Anot jo, vie­na iš pra­lai­mė­ji­mo prie­žas­čių bu­vo tai, kad jis rin­ki­mų kam­pa­ni­jai sky­rė la­bai ma­žai lai­ko.

„Iš da­lies lai­kau tai pra­lai­mė­ji­mu“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar ne­lai­ko pra­lai­mė­ji­mu to, kad per pir­mą­jį bal­sa­vi­mo tu­rą rin­kė­jai par­odė sa­vo nu­si­vy­li­mą ir to­dėl rin­ko­si ki­tas par­ti­jas.

„Ir aš kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas ir dau­ge­lis mū­sų par­ti­jos Sei­mo na­riai gal­vo­jo­me, kad vi­suo­me­nė ma­to mū­sų pa­da­ry­tus dar­bus ir pa­gal at­lik­tus dar­bus su­teiks mums man­da­tą to­liau tęs­ti ki­tus dar­bus. Ir pats tu­riu pri­si­pa­žin­ti, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jai sky­riau la­bai ma­žai lai­ko, kam­pa­ni­jos me­tu dir­bau Vy­riau­sy­bė­je, spren­džiau prob­le­mas, bet da­bar ap­mąs­čius per­gal­vo­jus, tai man as­me­niš­kai rei­kė­jo dau­giau skir­ti lai­ko su­si­ti­ki­mams su vi­suo­me­ne, dau­giau už­siim­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, la­biau mo­bi­li­zuo­ti ko­man­dos na­rius“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Jis pri­pa­ži­no, kad ki­tų par­ti­jų ri­ki­mų kam­pa­ni­jos bu­vo daug ag­re­sy­ves­nės.

Prem­je­ras taip pat sa­kė, kad bu­vę su­nku ap­sip­ręs­ti, už ką bal­suo­ti an­tra­me tu­re.

„O už ką bal­sa­vau, pa­lie­ku pa­spė­lio­ti. Abu kan­di­da­tus la­bai ge­rai pa­žįs­tu“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Po bal­sa­vi­mo prem­je­ras pra­ne­šė trauk­sian­tis į 10 km žy­gį.

Spa­lio 9 die­ną per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą iš­rink­ta 70 par­la­men­ta­rų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir trys – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos kan­di­da­tus.

Nau­jas Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį tu­ri rink­tis ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, pre­li­mi­na­riai mi­ni­ma lap­kri­čio 10 die­na. Pir­mą­jį par­la­men­to po­sė­dį kvie­čia pre­zi­den­tas.