A. Butkevičius netrukdys sudaryti valdančiąją koaliciją
So­cial­de­mo­kra­tai ne­truk­dys Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų (LVŽS) są­jun­gai su­da­ry­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, sa­ko So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Ma­tau, kas vyks­ta de­ry­bo­se su kon­ser­va­to­riais, po­li­ti­nis lau­kas la­bai stip­riai kei­čia­si. Mū­sų par­ti­ja elg­sis at­sa­kin­gai, su­pras­da­ma, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ga­vo dau­giau­sia bal­sų ir mes ger­bia­me to­kį vi­suo­me­nės pa­si­rin­ki­mą. Mes ne­bū­si­me ta par­ti­ja, ku­ri ty­čia truk­dy­tų ar kaip nors sa­ky­tų, kad šiai par­ti­jai ne­pa­vyks­ta su­da­ry­ti koa­li­ci­jos“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tai kal­bė­da­mie­si su „vals­tie­čiais“ dėl ga­li­mo bend­ro dar­bo pir­miau­sia no­ri iš­girs­ti, ko­kių dar­bų ar­ti­miau­siu me­tu rin­ki­mų lai­mė­to­jai pla­nuo­ja im­tis.

„Mes nie­ka­da ne­bū­si­me prieš­ai žmo­nėms, ku­rie no­ri tam ti­krų po­ky­čių. Mes elg­si­mės la­bai pra­gma­tiš­kai, at­sa­kin­gai ir so­li­džiai“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pre­zi­diu­mas svars­tys, ar par­la­men­te jie pa­si­ry­žę dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, ar da­ly­vaus for­muo­jant val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, jei­gu su­lauks to­kio kvie­ti­mo.

A.But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį pa­kar­to­jo, kad jis yra la­biau lin­kęs dirb­ti opo­zi­ci­jo­je.

„70 proc. – opo­zi­ci­jo­je, 30 proc. – po­zi­ci­jo­je“, – tvir­ti­no jis.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si LVŽS an­tra­die­nį su­ren­gė kon­sul­ta­ci­jas su Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tų ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vais dėl ga­li­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.