A. Butkevičius nepavargo
Prem­je­ras val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ne­jau­čiąs nuo­var­gio po ket­ve­rių pa­sta­rų­jų me­tų va­do­va­vi­mo Vy­riau­sy­bei, o ar teks va­do­vau­ti dar vie­ną ka­den­ci­ją, anot jo, pri­klau­sys nuo rin­kė­jų va­lios.

„Prik­lau­sys nuo vi­suo­me­nės, jei ji pa­si­ti­ki, tai po­li­ti­kas tu­ri ap­sisp­ręs­ti ir įgy­ven­din­ti jos pa­gei­da­vi­mus“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar yra pa­si­ren­gęs dar ket­ve­rius me­tus va­do­vau­ti Vy­riau­sy­bei.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris sek­ma­die­nį su žmo­na bal­sa­vo Nau­ja­mies­čio apy­gar­dos Ko­nars­kio rin­ki­mų apy­lin­kė­je.

A.But­ke­vi­čius tei­gė be­si­ti­kįs, kad so­cial­de­mo­kra­tai su­rinks nuo 35 iki 40 man­da­tų nau­ja­me Sei­me.

Pa­klaus­tas ar ne­sis­kun­džia nuo­var­giu ir ar va­do­vau­tų Vy­riau­sy­bei dar vie­ną ka­den­ci­ją, so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris at­sa­kė: „Ti­krai ne­sis­kun­džiu“.

Pa­sak jo, so­cial­de­mo­kra­tai kol kas nė­ra ap­ta­rę, su ku­rio­mis par­ti­jo­mis ne­itų į koa­li­ci­ją, bū­si­mos ga­li­mos par­tne­rys­tės pri­klau­sys nuo to, ar pa­vyks su­de­rin­ti prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas, „ras­ti bend­rą su­pra­ti­mą, ką ar­ti­miau­siais me­tais nu­veik­ti“.

Pa­klaus­tas, ar trauk­sis iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų, jei rin­ki­mų re­zul­ta­tai so­cial­de­mo­kra­tams ne­bū­tų pa­lan­kūs, A.But­ke­vi­čius tei­gė, jog tai pa­aiš­kės po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro, ku­ris vyks po dvie­jų sa­vai­čių.

A.But­ke­vi­čius ne­siė­mė prog­no­zuo­ti, ar nau­jie­ji par­la­men­ta­rai bus ma­žiau ko­rum­puo­ti. Net ke­li šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai įtar­ti ky­šių ėmi­mu, pa­pir­ki­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu, par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­eikš­ti įta­ri­mai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui.

„A­pie ko­rup­ci­ją per daug Lie­tu­vo­je ka­ba­ma, aiš­ku tie fak­tai, ku­rie įvy­ko, ne­puo­šia po­li­ti­nės vi­sos sis­te­mos. Vy­riau­sy­bė­je esa­me ne kar­tą ap­ta­ri­nė­ję ir ma­tė­me, kad ko­rup­ci­jos ly­gis Lie­tu­vo­je, pa­gal „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ ver­ti­ni­mus, ma­žė­ja, (...) ir da­lis mi­nis­trų bū­na la­bai ne­pa­ten­kin­ti, kad daug apie tai kal­ba­ma be jo­kio tei­si­nio pa­grin­do ir mo­ra­li­nio,“ – tei­gė A.Butkevičius

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012 me­tais So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­ko­vo­jo 18,4 proc., o po abie­jų tu­rų iš vi­so už­si­ti­kri­no 38 vie­tas par­la­men­te.