A. Butkevičius: narystė JT leido prisidėti prie tarptautinės taikos
Lie­tu­va, prieš 25 me­tus ta­pu­si Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos (JTO) na­re, iš­reiš­kė tvir­tą pa­si­ry­ži­mą pri­si­dė­ti prie bend­rų pa­stan­gų su­jung­ti tau­tas ir su­vie­ny­ti jė­gas tarp­tau­ti­nei tai­kai bei sau­gu­mui pa­lai­ky­ti, tei­gia prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Jung­ti­nių Tau­tų ini­cia­ty­vos, prie ku­rių Lie­tu­va per sa­vo na­rys­tės 25-erius me­tus pri­si­de­da vi­so­mis iš­ga­lė­mis, – tai tai­kos pa­lai­ky­mas, par­ama žmo­gaus tei­sėms ir de­mo­kra­ti­jai, hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba, tei­sės vir­še­ny­bė, ko­va su tarp­tau­ti­niu te­ro­riz­mu“, – tei­gia­ma A.But­ke­vi­čiaus svei­ki­ni­me Lie­tu­vos na­rys­tės 25-erių me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

Prem­je­ro tei­gi­mu, Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo su­kur­ta, kad ap­sau­go­tų bū­si­mas kar­tas nuo vi­daus ir tarp­vals­ty­bi­nių konf­lik­tų, smur­to ir ne­san­tai­kos pa­sau­ly­je, už­ti­krin­tų su­ve­re­nios ly­gy­bės pri­nci­pų lai­ky­mą­si. De­ja, glo­ba­lūs iš­šū­kiai nie­kur ne­iš­ny­ko, daž­niau­siai gink­luo­tus konf­lik­tus są­ly­go­ja kse­no­fo­bi­jos ir ra­siz­mo ap­raiš­kos, žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai, so­cia­li­nė ir eko­no­mi­nė ne­ly­gy­bė, vals­ty­bių te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo ir su­ve­re­nu­mo pa­žei­di­mai.

„Lie­tu­va ti­ki ir pa­si­ti­ki šia or­ga­ni­za­ci­ja – Jung­ti­nės Tau­tos tu­ri ir to­liau stip­rin­ti, plė­to­ti ir nau­do­ti sa­vo ga­lias tar­pi­nin­kau­da­ma ir už­kirs­da­ma ke­lią konf­lik­tams. Ši veik­la pa­de­da veiks­min­gai spręs­ti daug klau­si­mų ir, rei­kia ti­kė­tis, leis iš­veng­ti daug kai­nuo­jan­čių tai­kos pa­lai­ky­mo ope­ra­ci­jų“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Anot A.But­ke­vi­čiaus, esa­me pa­sau­lio šei­mos na­riai, to­dėl vi­sos vals­ty­bės pri­va­lo pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už bend­rą at­ei­tį.

„Ti­kiu, kad Lie­tu­vos na­rys­tė Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jo­je ir to­liau pri­si­dės prie dar­naus vys­ty­mo­si plė­tros, tai­kos pa­lai­ky­mo, žmo­gaus tei­sių ir de­mo­kra­ti­jos sklai­dos vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

JTO, įkur­tos 1945 me­tais, pa­skir­tis – pa­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nę tai­ką ir sau­gu­mą, plė­to­ti drau­giš­kus tau­tų san­ty­kius, tarp­tau­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą spren­džiant eko­no­mi­nio, so­cia­li­nio, kul­tū­ri­nio, hu­ma­ni­ta­ri­nio po­bū­džio prob­le­mas, ug­dy­ti ir ska­tin­ti pa­gar­bą žmo­gaus tei­sėms ir lais­vėms, bū­ti cen­tru, de­ri­nan­čiu tau­tų veiks­mus sie­kiant šių bend­rų tiks­lų.

Lie­tu­va kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja JTO na­re ta­po 1991 me­tų rug­sė­jo 17 die­ną.