A. Butkevičius: M. Bastys negalės likti Seime
Jei­gu Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) sa­vo iš­va­dą, kad par­la­men­ta­ras Min­dau­gas Bas­tys vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, pa­grin­dė įro­dy­mais, ta­da par­la­men­ta­ras tu­rės pa­lik­ti Sei­mą, ma­no So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Jei­gu to­kia yra iš­va­da ir įro­dy­ta, kad jis ti­krai tą da­rė, ta­da var­gu, ar Sei­mo na­rys ga­lė­tų dirb­ti“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė po­li­ti­kas, ko­men­tuo­da­mas NSGK par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­das.

„Bet aš kiek tu­rė­jau in­for­ma­ci­jos, ne­ži­nau, kur yra tas jo dar­bas prieš vals­ty­bę“, – pri­dū­rė jis.

NSGK pri­pa­ži­no, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me na­rys M.Bas­tys, pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus.

Ko­mi­te­tas taip pat kons­ta­ta­vo, kad „ar­ti­mi Sei­mo na­rio M.Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nais, Krem­liui ar­ti­mais žur­na­lis­tais ir bu­vu­siais bei esa­mais nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“.

Iš­va­do­se pa­žy­mi­ma, jog Sei­mo na­rys M.Bas­tys, tar­pi­nin­kau­da­mas „Ro­sa­tom“ ir su ja su­si­ju­sioms įmo­nėms, „sie­kė da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams ir aukš­čiau­siems par­ei­gū­nams Lie­tu­vo­je, ku­rie ga­lė­jo pa­keis­ti Lie­tu­vos geo­po­li­ti­nę kryp­tį ir pa­da­ry­ti ža­los Lie­tu­vos vals­ty­bei“.

A.But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį tei­gė ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti iš­sa­miai šių tei­gi­nių, nes dar nė­ra su­si­pa­ži­nęs su iš­va­do­mis.

„La­bai su­nku da­ry­ti iš­va­das, gal ko nors ne­ži­nau, rei­kia pa­sis­kai­ty­ti, gal kas nors slap­ta yra. Jei­gu to­kia iš­va­da yra kaip ati­tin­kan­ti tie­są ir ti­kro­vę, ta­da jau, aiš­ku, Sei­mo na­riui yra blo­gai. (...) Mes su juo kal­ba­mės, sa­ko­me: gal tu mums vis­ko ne­pa­sa­kai, gal yra ki­tų prob­le­mų. Mes la­bai at­vi­rai kal­ba­me ir dis­ku­tuo­ja­me šiuo klau­si­mu“, – BNS tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Jo tvir­ti­ni­mu, NSGK ty­ri­mo me­džia­ga bus svars­to­ma ir so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jo­je, ir par­ti­jo­je.

Be to, Sei­mo ko­mi­te­tas par­eiš­kė, kad teik­da­mas pa­aiš­ki­ni­mus jam M.Bas­tys me­la­vo.

„Jei­gu me­la­vo, tai yra blo­gai. Jei­gu me­la­vo, čia jau ga­li bū­ti prie­sai­kos su­lau­žy­mas. Jei­gu ti­krai me­la­vo liu­dy­da­mas, ti­krai blo­gai bus“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Sei­mas NSGK prieš ke­le­tą sa­vai­čių bu­vo pa­ve­dęs at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) me­džia­go­je nu­ro­dy­tų M.Bas­čio ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.