A. Butkevičius: Lietuva galės aprūpinti dujomis Suomijos ir Estijos terminalą
Prem­je­ras tei­gia­mai ver­ti­na Es­ti­jos ir Suo­mi­jos su­si­ta­ri­mą sta­ty­ti su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą. Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad Lie­tu­vos SGD ter­mi­na­las bū­si­mą­jį suo­mių ir es­tų ter­mi­na­lą ga­lės ap­rū­pin­ti du­jo­mis.

“Ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai, nes Es­ti­jos de­ry­bos su Suo­mi­ja tę­sia­si ti­kriau­siai jau ko­kius dve­jus me­tus. Jie net krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, kad ji vie­na­ša­liš­kai pri­im­tų spren­di­mą ir pa­sa­ky­tų, ko­kio­je ša­ly­je tu­ri bū­ti sta­to­mas ter­mi­na­las, bet Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­priė­mė to­kio spren­di­mo, jie po ku­rio lai­ko ga­vo at­sa­ky­mą, kad vis dėl­to pa­čios ša­lys tu­rė­tų su­si­tar­ti“, - ket­vir­ta­die­nį Sei­me per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą par­eiš­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, Suo­mi­jos ir Es­ti­jos ter­mi­na­las ne­bus di­de­lis: „Kiek ži­nau, šis ter­mi­na­las, ku­ris bus sta­to­mas, nė­ra di­de­lis. Jis tu­rė­tų ten­kin­ti Es­ti­jos var­to­to­jų po­rei­kius“.

„Ma­nau, kad mū­sų lai­vas sau­gyk­la ga­lės šį ter­mi­na­lą ap­rū­pin­ti du­jo­mis, ir, sa­vai­me su­pran­ta­me, esant ki­to­kiai du­jų kai­nai, bus ga­li­ma pa­si­nau­do­ti ir vamz­dy­nais, ku­rie Bal­ti­jos ša­ly­se tu­ri bū­ti nu­ties­ti. Bal­ti­jos ša­lys tu­ri bū­ti su­jung­tos, in­teg­ruo­tos ir į Va­ka­rų du­jo­tie­kio tink­lus, kar­tu su Len­ki­ja įgy­ven­di­nant GIPL­’o pro­jek­tą“, - pri­dū­rė A.But­ke­vi­čius.

Es­ti­jos ir Suo­mi­jos prem­je­rai pir­ma­die­nį su­si­ta­rė iki 2019 me­tų Suo­mi­jo­je pa­sta­ty­ti re­gio­ni­nį SGD ter­mi­na­lą bei per jū­rą nu­ties­ti du­jo­tie­kį „Bal­tic­con­nec­tor“, ku­ris Es­ti­jai kai­nuos 25 mln. eu­rų (86,3 mln. li­tų). Su­si­ta­ri­mas taip pat nu­ma­to ga­li­my­bę Es­ti­jai sta­ty­ti ne­di­de­lį, jos po­rei­kius ati­tin­kan­tį SGD ter­mi­na­lą.

Iki 2016 me­tų Suo­mi­ja ke­ti­na pa­teik­ti par­aiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai dėl pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo.

Klai­pė­dos SGD ter­mi­na­las pra­dės veik­ti nuo ki­tų me­tų - pir­mai­siais me­tais ter­mi­na­lo pa­jė­gu­mas sieks 1 mlrd. ku­bų per me­tus, vė­liau - apie 4 mlrd. ku­bų.