A. Butkevičius kviečia visas Lietuvoje gyvenančias tautas švęsti Kovo 11-ąją
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, pir­ma­die­nį ap­si­lan­kęs Vil­niaus Šo­lo­mo Alei­che­mo gim­na­zi­jo­je, pa­kvie­tė vi­sas Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čias tau­tas švęs­ti Ko­vo 11-ąją.

„No­rė­čiau pa­kvies­ti vi­sas tau­tas, gy­ve­nan­čias Lie­tu­vo­je, drau­ge švęs­ti mū­sų ša­lies gim­ta­die­nį“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Kaip pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba, prem­je­ras su­si­ti­ko su mo­kyk­los bend­ruo­me­ne ir ap­žiū­rė­jo nau­jai re­no­vuo­tą gim­na­zi­jos pa­sta­tą.

„Džiau­giuo­si, kad 25-ąsias Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes gim­na­zis­tai pa­si­tin­ka nau­jo­se pa­tal­po­se. 2014 me­tais pa­sta­to re­no­va­ci­jai ir įren­gi­mui Vy­riau­sy­bė sky­rė per mi­li­jo­ną eu­rų“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Mo­kyk­la pra­dė­jo veik­ti 1989 me­tais, iš pra­džių žy­dų bend­ruo­me­nės na­riai va­ka­rais mo­kė­si ji­diš, heb­ra­jų kal­bų, žy­dų is­to­ri­jos ir tra­di­ci­jų, o sek­ma­die­niais jau­ni­mas or­ga­ni­za­vo žy­dų šven­tes. Nuo 1991 me­tų ši mo­kyk­la ta­po die­ni­ne pra­di­ne, vė­liau – Vil­niaus Šo­lo­mo Alei­che­mo vi­du­ri­ne mo­kyk­la, ku­ri da­bar pert­var­ky­ta į Vil­niaus Šo­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­ją.

Anks­čiau mo­kyk­la glau­dė­si bu­vu­sio dar­že­lio pa­tal­po­se, o šių me­tų va­sa­rį per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas – bu­vu­sią J.Kra­ševs­kio mo­kyk­lą.

Da­bar mo­kyk­lo­je mo­ko­si 310 mo­ki­nių. Po re­no­va­ci­jos už­bai­gi­mo nau­ja­me pa­sta­te nuo rug­sė­jo 1-osios ga­lės mo­ky­tis iki 350 moks­lei­vių. Dau­giau­sia mo­kyk­lo­je yra žy­dų tau­ty­bės vai­kų, ta­čiau mo­ko­si ir lie­tu­viai, ru­sai, len­kai.