A. Butkevičius kritikuoja biurokratiją
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad ne­mo­der­ni val­dy­ba yra di­de­lis vals­ty­bės val­dy­mo trū­ku­mas, o biu­ro­kra­tai ne­sup­ran­ta, kas yra pro­ce­sų val­dy­mas.

„Ne­bi­jau to pa­sa­ky­ti - vis dėl­to, aš ma­tau di­džiu­lį trū­ku­mą kal­bant apie su­pra­ti­mą, kas yra mo­der­ni va­dy­ba. La­bai di­džiu­lis yra su­biu­ro­kra­tė­ji­mas vi­du­ri­nia­me ly­gy­je, jei­gu kal­bė­tu­me apie de­par­ta­men­tus at­ski­rus, apie mi­nis­te­ri­jo­se įsi­kū­ru­sius, kai ka­da ne­bi­jau to žo­džio pa­sa­ky­ti, biu­ro­kra­tus, nes žmo­nės - pa­ste­bė­jau per tą lai­ko­tar­pį - ne­sup­ran­ta, kas yra pro­ce­sų val­dy­mas“, - pa­klaus­tas, ko šie­met ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „La­ba die­na, Lie­tu­va“ pir­ma­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot prem­je­ro, tin­ka­mai ne­vei­kia vals­ty­bės tar­nau­to­jų ver­ti­ni­mo sis­te­ma ir ky­la prob­le­mų no­rint at­leis­ti ne­tin­ka­mai dir­ban­čius as­me­nis.

„Jie įsi­vaiz­duo­ja, kad jei­gu tu da­ly­vau­ji pro­ce­se - tai dis­ku­si­jos, tai pa­si­ta­ri­mai, ne­iš­ryš­ki­nant tiks­lo ir ne­sup­ran­tant, ko­kiais veiks­mais tą tiks­lą ga­li pa­siek­ti per trum­piau­sią lai­ko­tar­pį ir par­odant re­zul­ta­tą. Jei­gu to da­ly­ko ne­su­vo­kia dau­ge­lis spe­cia­lis­tų, tai yra toks da­ly­kas, ku­ris ma­ne liū­di­na ir aš apie tai daž­nai kal­bu ir su mi­nis­trais“, - dės­tė A.But­ke­vi­čius.